Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

En applikations layout påverkar elevernas möjlighet att lära

Såhär blev resultatet av min rapport där 39 applikationer inom matematik analyserades

I ett tidigare blogginlägg har jag beskrivit analysverktyget och som jag lovade i det inlägget kommer här ett inlägg som fokuserar på utfallet av de 39 applikationer som studerades. Längre ner i inlägget hittar du reflektioner kring vilka följder en applikations layout kan få för elevernas lärande och vår undervisning.

Såhär ser analysverktyget ut. En ingående beskrivning av den finns i ett tidigare inlägg: En forskningsbaserad analysmodell av applikationer för undervisning.

Såhär blev resultatet när jag sammanställde utfallen av de 39 applikationer som analyserades: Diagrammen är färgkodade utifrån analysområdets färgkodning i analysmodellen ovan.

Matematiskt innehåll:

Applikationens layout:

Vad kan vara bra att känna till kring en applikations layout för att kunna göra ett klokt urval av applikationer till undervisningen?

Här har jag försökt sammanställa några av mina reflektioner kring applikationers varierande layout och vilka fördelar och nackdelar de kan föra med sig i undervisningen.

Hög stimuli

  • Fördelar: Hög stimuli kan ha en stark motiverande effekt. För elever som har en låg motivation för ett ämnesspecifik innehåll kan en applikation med hög stimuli vara ett sätt att skapa en motivation för innehållet.
  • Nackdelar: En hög stimuli har starkast motiverande effekt i början och kommer sen att avta. När motivationen avtar behöver eleven få stöttning och motivering på annat sätt. En hög stimuli har också en riskfaktor, många kreativa animeringar och detaljer kan leda bort elevens uppmärksamhet till annat än det ämnesspecifika innehållet. Har en elev lågt arbetsminne kan en hög stimuli påverka lärandet negativt (Tapola och Veermans, 2013)

Digital lärobok som design

  • Fördelar: I en design som påminner om en digital lärobok behöver eleverna inte lägga fokus på att skriva. Om eleven är i startgroparna med sitt skrivande och utvecklande av den finmotorik som det kräver kan eleven helt fokusera på det ämnesspecifika innehållet inom matematik. 
  • Nackdelar: I dessa applikationer fnns inga möjligheter att testa sina tankar konkret för de eleverna som behöver det. Då kan det vara klokt att se till att eleverna har laborativt material vid sidan av applikationen där eleven kan testa sina tankar innan svaret på uppgiften kan knappas in.

Utforskande design

  • Fördelar: En utforskande design ger eleven möjlighet att testa sig fram inom applikationen innan ett svar presenteras. Det gör att eleven inte behöver ha matematiken i huvudet vilket kan stötta många elever i sitt matematiska tänkande.
  • Nackdelar: En utforskande design kan i vissa fall behöva mer instruktioner från läraren som visar hur den interaktiva bilden ska användas. Här är såklart elevernas behov varierande. Många elever är vana att testa sig fram i olika spel vilket kan vara en hjälp för dom i den här typen av design.

Individuella lärvägar

  • Fördelar: Om en applikations innehåll kan anpassas efter elevernas olika kunskapsnivåer kan det leda till ett individualiserat moment i undervisningen.
  • Nackdelar: Att ställa in elevernas varierande lärvägar kan i vissa applikationer ta tid. Men det finns också applikationer som anpassar innehåller efter elevernas kunskapsnivå av sig själv, till exempel applikationen Vektor.

Återkoppling

  • Fördelar: Alla applikationer som studerats ger eleven direkt och individuell återkoppling vilket har en motiverande effekt och eleven får ständig feedback på sin kunskapsutveckling. Det visar eleven vad den kan och vad den kan behöva träna mer på. Den bakåtsyftande belöningen kan kopplas samman med summativ bedömning och på så sätt vara en hjälp för läraren att kartlägga vilka kunskaper eleven besitter. Den framåtsyftande belöningen kan kopplas samman till den formativa bedömningen där applikationen leder eleven vidare till nästa steg.
  • Nackdelar: Återkopplingen ges i form av ”rätt” eller ”fel” och ingen djupare återkoppling ges till eleven. På så sätt får eleven inte någon hjälp med att utveckla sitt tänkande och fördjupa sin förståelse utifrån det som blev fel. Många gånger är elevernas missuppfattningar viktig information till oss lärare för att synliggöra elevernas kunskaper och vad de behöver för att ta sig vidare. Den framåtsyftande belöningen kan kopplas samman till den formativa bedömningen men det gäller att vara medveten om att de uppgifter som presenteras vidare är helt baserat på applikationens innehåll och inte vad du som lärare ser som nästa steg i förhållande till våra styrdokument.

Beroende på vilket syfte en applikation ska ha i undervisningen och vilken elev som ska använda den kan en fördel för någon vara en nackdel för en annan. Alla våra elever har olika behov och behöver olika typ av stöttning i sin lärandeprocess. I det här blogginlägget har jag delat med mig av några av mina reflektioner som kommit upp när jag värderat applikationer för min undervisning. För att läsa mer om studien och för att ta del av varje enskild analys för de 39 applikationer som studerats välkomnar jag er att ta del av studien på Diva. Varje enskild analys ligger med som bilaga och du hittar dom längst bak i dokumentet. En kort beskrivning av varje applikation hittar du under rubriken 5.1 Urval.

Studien heter: Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1121419&dswid=6541

Hoppas ni får en trevlig helg!

Från Jennelie

Källa: Tapola, A., Veermans, M. (2013). Väck och stöd intresse och motivation. I Ilomäki, L. (2013). Med kvalitet i fokus- e-läromedel i undervisning och lärande. Hämtad från: http://www.oph.fi/download/154174_Med_kvalitet_i_fokus_-_e- laromedlen_i_undervisning_och_larande.pdf

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg