Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Värmland och Skolkommissionens slutbetänkande

Välkomna tillbaka efter påskledigheten! Själv har jag (Malin) njutit av en vecka på sydligare breddgrader med minimal hjärnaktivitet. För att väcka min slumrande arbetshjärna använde jag flygresan hem till Skolkommissionens slutbetänkande vars slutsatser DN sammanfattar i följande punkter: 

• Nationella målsättningar för bättre skolresultat, undervisningens kvalitet och likvärdigheten

• Skolhuvudmän ska kunna nå tillräcklig kapacitet genom att staten bygger upp en stödjande och stärkande verksamhet med en skolmyndighet på regional nivå.

• Eftersom resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd föreslås en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa.

• Bättre kompetensförsörjning av lärare genom fler behörighetsgivande och kompletterande utbildningar vid sidan av reguljära lärarutbildningar.

• Ett professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena med syftet att främja lärares och skolledares professionella utveckling.

• Tydligare läroplaner för att öka trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar för skolarbetet.

• Likvärdighet och minskad skolsegregation bland annat genom ett system med aktivt skolval till förskoleklass och grundskola, med stöd för vårdnadshavare och elever genom saklig och rättvisande information.

Jag erkänner direkt att inte ens en flygresa från Cypen räcker för att läsa och reflektera över samtliga 467 sidor och alla punkterna. Jag har läst lite här och där, skummat vissa partier och lusläst andra. Samtidigt har jag funderat över hur de föreslagna åtgärderna relaterar till SOL i Värmlands och Karlstads universitetets verksamheter. Jag tycker att punkt 2 Skolhuvudmän ska kunna nå tillräcklig kapacitet genom att staten bygger upp en stödjande och stärkande verksamhet med en skolmyndighet på regional nivå och avsnitt 4.1 i betänkandet är riktigt intressanta för värmländsk del.  Avsnittet handlar om att ge huvudmän bättre förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag med hjälp av en regional skolmyndighet. Så här argumenterar Skolkommisionens ordförande Jan-Eric Gustafsson i ett debattinlägg: ”Alla kommuner och ägare till fristående skolor måste ha förmåga att följa hela sin verksamhet, upptäcka och analysera brister och utvecklingsbehov och sätta in förbättringsåtgärder. De måste kunna styra och fördela resurser så att de används rationellt och ha förmåga att anordna effektiv och vetenskapligt förankrad kompetensutveckling för sina lärare och rektorer. Många huvudmän behöver ett aktivt stöd för att nå denna kapacitet. Därför ska staten bygga upp en stödjande och stärkande verksamhet genom en skolmyndighet på regional nivå. Myndigheten ska också i resultatdialoger med varje huvudman följa upp de nationella målsättningarna. Ett ökat samarbete och samverkan mellan skolor och huvudmän, skolmyndigheten, lärosäten och näringsliv skapar starka utvecklingsmiljöer för skolväsendet i regionen.”

Någon sådan myndighet har vi visserligen inte i Värmland, men vi har ett välfungerande samarbete mellan huvudmän – huvudmän och huvudmän – forskning. Med ”vi” menar jag Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS – en del av Skolverket), SOL i Värmland samt Centrum för språk och litteratur (CSL) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet. Tillsammans anordnar vi kompetensutveckling på vetenskaplig grund både för regionens lärare och för de språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå som har träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och  ta del av forskning. 

Kommissionen påpekar att många brister i svenska skolan handlar om brister i skolsystemet och att en regional skolmyndighet skulle vara en av flera lösningar för att komma tillrätta med systemfelen. Jag välkomnar initiativet och tror att ökad statligt stöd kan leda till bättre resultat och en mer likvärdig skola om det kombineras med tillit och respekt för lärarens professionalism.

Jag anser att det finns många bra förslag i betänkandet, men det finns också några som jag tycker är dåliga. Det får kanske bli ett senare inlägg. Nu är jag nyfiken – vad tycker du? 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg