Hälsosamtal med bildstöd i iPad

Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds, enligt lag, ett hälsosamtal och skolsköterskan på vår skola och jag, kommunikationspedagog på skolan, har länge pratat om hur vi kan göra eleverna som går på individuella program mer delaktiga i sitt hälsosamtal.

Med hjälp av appen Widgit Go kan nu eleverna använda bilder som pratar för att beskriva sin hälsa och sitt mående, ställa frågor till skolsköterskan eller svara på frågor som skolsköterskan ställer. Att få prata med sin skolsköterska om sin livs- och skolsituation, utan att andra personer är i rummet, är ju något vi anser som självklart för våra elever. Här skapas möjligheter för elever, som på grund av omgivningens begränsningar, förut inte kunnat göra sig förstådda.

Man kan inte nog betona att det är en demokratisk rättighet att vara delaktig i kommunikativa sammanhang. Detta arbete ser vi även som en viktig del i skolans likabehandling och värdegrundsarbete. Vi vill sträva efter tillgänglig information, kommunikation och interaktion på skolan.

Det finns många styrdokument som beskriver att vi måste arbeta aktivt med att skapa tillgänglighet och delaktighet för alla våra elever. I ”Vägledning för elevhälsan” från Skolverket och socialstyrelsen (2014) skriver man elevhälsan och pedagogisk personal har tillsammans med rektor ett ansvar att säkerställa tillgänglig och likvärdig utbildning för elever med olika former av funktionsnedsättning. Barnkonventionens artikel 12 beskriver varje barns rätt att säga sin mening och I artikel 23 står att ett barn med funktionsnedsättning har rätt till stöd för att få ett bra liv. I FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det följande:

 

Detta är ett hjälpmedel som inte bara är till nytta för våra elever på särskolan, det finns många som skulle kunna ha användning för liknande hjälpmedel, nyanlända barn/ungdomar/ vuxna, eller en person som av en eller annan anledning förlorat sitt tal.

Här kan ni se några exempel på hur det ser ut i appen.

På förstasidan finns två rutor, under ”vad är ett hälsosamtal” finns information om vad ett hälsosamtal innebär.

 

Om man klickar på själva enkäten får man upp enkätens olika delar, sedan är det bara att börja. Enkäten är uppdelad i olika delar så att det ska vara lätt att avbryta och fortsätta vid annat tillfälle om så behövs.

 

Såhär ser det ut under delen ”fysisk aktivitet och hälsa” först får man höra en fråga, sedan kommer svarsalternativen upp.

När man klickat igenom alla frågor kan man få uppresultatet som ett dokument. Detta dokument kan sedan journalföras.

 

Vi ser med spänning fram emot att se hur detta kommer att tas emot av eleverna.

Malin Lundgren-Kullgren

Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insatser

&

Jessica Eriksson

Kommunikationspedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg