picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Barn gör rätt om de kan!

Alla barn gör rätt om de kan, men ibland behöver de lite hjälp att göra rätt. Det kan handla om antingen extra anpassningar eller särskilt stöd i den pedagogiska lärmiljön eller inom den sociala lärmiljön. Det innebär att lärare måste användsig av varierande lärmetoder och tillvägagångssätt för att lyckas att nå ut med sin undervisning till alla elever. Under våren färdigställdes utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven. Slutbetänkandet sammanfattades i sex punkter. I dessa punkter framkommer att problem som uppstår kring en elev ses alltför ofta som brister hos eleven, i stället för något som uppstår i samspel med den omgivande miljön och lärarnas undervisning. För att kunna utforma verkningsfulla stödinsatser måste skolan ta reda på hur eleven upplever situationen där det uppstår problem och gör eleven delaktig i att utforma lösningar. 

Hur anpassar vi pedagoger de olika lärmiljöerna för att stötta eleverna att göra rätt? Det kanske självklara första steget är alltid att samtala med eleven, för att få en bild ur elevens perspektiv, men även för att delge eleven pedagogperspektivet. Ross Greens uttryck, barn gör rätt om de kan, får verkligen möjlighet att ta plats i det här inlägget. Det är ytterst sällan, om än aldrig, som jag har träffat barn i skolan som vill göra fel, men ändå händer det. Hur kan vi i elevhälsan bidra med bättre pedagogiska förutsättningar för elever att nå kunskapskraven, genom ett aktivt elevhälsoarbete? 

I SOU 2021:11 sammanfattas som nämnt ovan i sex punkter där den andra punkten handlar precis om elevers delaktighet och om att skapa rätt lärmiljö för den enskilde eleven så att alla ges rätt förutsättningar för lärande utifrån sin kunskapsnivå. Lärare behöver reflektera hur de planerar sina lektioner och då utgå från den elev som har störst behov för att det ska ge bästa möjliga effekt i klassrummet. Såväl den social-, fysiska– och pedagogiska lärmiljön i skolan påverkar elevernas möjlighet till lärande och därför ska den anpassas utifrån individbehov sam att skapa en god relation till eleven. Utöver den pedagogiska kompetensen krävs ett relationellt perspektiv med ett stort mått av goda relationer mellan eleven och pedagoger. Den sociala miljön i klassrummet har en betydelsefull funktion i ett klassrum är en trygg social lärmiljö som kan erbjuda bra förutsättningar för interaktion mellan eleverna. 

Flera studier visar på att läraren har en avgörande betydelse för om alla elever ska lyckas i skolan, där just aktiva val av pedagogiska strategier samt bygga på goda relationer med eleverna samt undervisning av en legitimerad lärare. Alla elever har inte samma förutsättningar vilket leder till att skolan måsta anpassa sin undervisning utifrån varje enskilt behov. För alla barn gör rätt om de kan! 
/Veronica Hjalmarsson, speciallärare

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg