Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Mitt uppdrag: skapa tillgänglighet och nå varenda unge!

Pedagogerna på Norrstrandsskolans år 4-6 har läsåret 20/21 fått i uppdrag att skriva en medarbetardeklaration, Mitt uppdrag. Det primära syftet med Mitt uppdrag är att vända blicken inåt och lägga fokus på analys, för att på så vis utveckla undervisningsstrategier och metoder för att anpassa lärmiljön optimalt. Strukturen är tydligt uppdelad efter rubrikerna: nuläge, analys, hypotes, arbetsinsats, önskat läge. Mitt uppdrag som speciallärare på Norrstrandsskolan, tar sitt avstamp i skollagen och texten:

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Mitt uppdrag handlar alltså om, att utifrån varje elevs behov och förutsättningar, skapa tillgängliga lärmiljöer och därmed skapa rätt förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. Min roll är att visa på alternativa lösningar och strategier för att stötta eleverna till att utvecklas maximalt för att uppnå kunskapskraven i skolans alla ämnen. Skolan har stort värde och vi måste tillsammans utveckla lärmiljöerna och dess innehåll för att tillgodose alla elever i skolan. På Norrstrandsskolan åk 4–6 kommer vi att tydliggöra alla våra lärmiljöer genom att skylta upp lokalerna och tydliggöra skoldagen genom bildstöd på tavlan.

Blidstödet har en central roll som ger undervisande pedagoger större utrymme att tydliggöra exempelvis ämnesspecifika ord och begrepp samt utveckla strategier för lärande. Mitt specialpedagogiska fokus kommer ligga på att utveckla undervisningen och lägga ett större fokus på tydligare språkutvecklande undervisning med hjälp av bildstöd och widget. Undervisande pedagog måste därför ges stöd och förkunskaper för att tillåta eleverna att utvecklas optimalt. Jag kommer att driva arbetet med bildstöd med språket i fokus och utgår från Specialpedagogiska myndighetens, SPSMs tillgänglighets modell tre delar: social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. Modellen handlar om analys och vilka konsekvenser pedagogiska strategier och metoder speglar resultaten, men även betydelsen av de sociala samspelen. Den ger även kunskap om den fysiska lärmiljön som lokalernas utformning.

Jag ser lärandet ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv som bygger på det viktiga samspelet men även att skapa tillitsfulla relationer. Det sociokulturella lärandeperspektivet handlar om att vi individer lever i ett socialt sammanhang där språk och på vilket sätt vi talar om språk har en central roll för allt lärande. Det handlar inte om vilka begränsningar en individ har, utan om vilka möjligheter en individ har att lära sig vid rätt stöttning, den proximala utvecklingszonen. Genom att lägga ett större fokus på att utveckla tillgängligheten på såväl den fysiska-, sociala- och pedagogiska lärmiljön kan vi tillsammans bidra till att varenda unge lyckas!
/Veronica Hjalmarsson, speciallärare åk 4-6

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg