picture-512-1416993290.jpg

Blogg

Vetenskaplig grund i förskolan

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur…

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min blogg har jag intresserat mig för frågeställningar som har med den vetenskapliga grunden att göra. Vad menas med en vetenskaplig grund? Vad skulle den kunna innefatta och hur får man till en verksamhet i förskolan som vilar på en vetenskaplig grund?

Mitt namn är Ebba Hildén och jag arbetar som utbildningsledare på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet, undervisar vid förskollärarprogrammet och är även doktorand i pedagogiskt arbete. Jag har tidigare skrivit en licentiatuppsats om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och forskar nu vidare om undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen. I min blogg kommer jag att presentera olika forskningsresultat som kan vara intressanta för förskolans verksamhet. Jag kommer även att resonera och diskutera kring vetenskaplighet i förskolans verksamhet.

Välkommen till min blogg!

Vad är kvalitet i förskolans verksamhet?

Kvalitet i förskolans verksamhet är högaktuellt i dagens debatt och man fokuserar framför allt på olika sätt att mäta kvalitet, i strävan efter att säkerställa en verksamhet som håller hög kvalitet. Forskarna Dahlberg, Moss och Perce skriver i den välkända boken Från kvalitet till meningsskapande att dagens samhälle istället för att försöka hitta sätt som mäter kvalitet borde fråga sig vad vi egentligen menar med kvalitet. Vad är det som innefattas i begreppet kvalitet utifrån förskolans verksamhet? Den definitionen bör sedan sättas i ett sammanhang där man funderar kring vem som definierat begreppet och i vilket syfte.

Enligt Skolverket handlar kvalitet i förskolan om …”i vilken mån en verksamhet förverkligar nationella mål och svarar mot nationella krav och riktlinjer eller andra mål, krav eller riktlinjer som är förenliga med de nationella, samt strävar efter att förbättras” (Skolverket, sid. 32, 2006/2009). Skolverkets definition visar på två inriktningar för kvalitetsarbetet. Den ena handlar om måluppfyllelse för verksamheten utifrån hur väl verksamheten möjliggör för utveckling och lärande för barnen utifrån strävansmålen i styrdokumenten. Den andra relaterar kvalitet till kontinuerliga utvärderingar av andra mål, krav eller riktlinjer som den lokala verksamheten kan ha. Här står det även beskrivet att kvalitet handlar om att ständigt sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten. Om vi sätter skolverkets definition i ett sammanhang, där förskolan är en del i en skolmarknad med ökad konkurrens, ser vi behovet av ökat tydlighet och jämförbarhet. Möjligen är det dessa behov som banat väg för de definitioner av kvalitet som vi ser i debatten kring förskolans verksamhet idag?

Jag funderar på om begrepp som kvalitet och kvalitetsutveckling egentligen är ett sätt att försöka synliggöra och konkretisera något som är väldigt svårt att fånga, nämligen en känsla eller en upplevelse av något genuint och genomgående bra. Jag tror att gemene man förknippar kvalitet med något extra bra, något utöver det vanliga och något som faktiskt får kosta lite extra. Det är eftersträvansvärt och något vi vill åstadkomma. Märk väl att en känsla och en upplevelse är subjektiv, vilket betyder att vad jag upplever som god kvalitet kanske inte stämmer överens med din uppfattning. Det gör också att det kanske är svårt att gemensamt komma överens om vad som faktiskt är god kvalitet.

Om vi öppnar upp för en breddning av definitionen av begreppet kvalitet på det här sättet så leder det till att det är helheten man är ute efter, hela bilden av kvalitet, med all komplexitet och nyansering, som man ska försöka synliggöra, eftersom man strävar efter att försöka förstå kvalitet och vad det innefattar. En sådan förståelse öppnar i sin tur upp för helt andra möjligheter att utveckla förskolans verksamhet.

Skolverket. (2009). Allmänna råd och kommentarer: Kvalitetsredovisning. Skolverkets allmänna råd 2006, (reviderad 2009). Stockholm: Fritzes.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg