picture-1232-1480504083.png

Blogg

Fritidshemspedagogik

Vi är två fritidspedagoger som arbetat ihop under ett antal år och som här vill dela med oss om våra tankar kring Fritidshemspedagogik. Senaste året har vi deltagit i Regionalt Utvecklingscentrums (Karlstads universitet) satsning på Fritidshemspedagogik och efter dessa föreläsningar…

Vi är två fritidspedagoger som arbetat ihop under ett antal år och som här vill dela med oss om våra tankar kring Fritidshemspedagogik. Senaste året har vi deltagit i Regionalt Utvecklingscentrums (Karlstads universitet) satsning på Fritidshemspedagogik och efter dessa föreläsningar har vi skrivit några gästblogginlägg. Nu går vi över till en egen blogg.

Värde- och kunskapsuppdraget hänger ihop

Som en del av kompetensutvecklingsserien Fritidshemspedagogik vid Karlstads universitet föreläste Robert Thornberg om värdegrundspedagogik och dess koppling till fritidshemmens verksamhet. Här berättar vi om de tankar och reflektioner dagen gav oss och knyter an det till hur vi jobbar.  

Robert Thornberg menar att fritidshemspedagogiken har en helhetssyn på elevernas utveckling. Fritidshemspedagogik bygger på ett elevcentrerat arbetssätt där omsorg och lärande är viktigt och betonar vikten av att skapa förutsättningar för goda relationer mellan elever och lärare. 

De kompetenser som fritidshemmet besitter är viktiga för hela skolan. Skolverket beskriver fritidspedagogernas kunskaper bra i de senaste allmänna råden:

När fritidshemmet ska komplettera förskoleklassens och skolans verksamhet kan personalen i fritidshemmet utforma innehållet utifrån sin kompetens i fritidshemmets pedagogik. Då kan de bland annat bidra med sina kunskaper om och erfarenheter av en utforskande, laborativ och praktisk metodik, och därigenom även medverka till att skolans kunskapsmål uppnås. Elever tar till sig kunskaper på olika sätt och fritidshemmet kan bidra med att i andra sammanhang och i andra miljöer och gruppkonstellationer än förskoleklassen och skolan stimulera elevernas utveckling och lärande. 

Thornberg menar att det är just de egenskaperna som behövs för att själva kärnverksamheten ska fungera på en skola. Finns den grundläggande tryggheten, så blir det lättare för eleverna att ta till sig undervisningen.

Undervisning, inte bara lek

Robert Thornberg refererade till personal på fritidshemmet som lärare. Med lärare menade han den som är ansvarig för undervisning, oavsett om den sker i skolan eller på fritidshemmet. För visst handlar väl verksamheten på fritids om att skapa ett lärande? 

Ja, vi kan bara hålla med Thornberg i detta. Vi tycker att vi alltid har genomfört undervisning på fritidshemmet, då det som planerats och genomförts förhoppningsvis har gett våra elever olika former av kunskap. Vi fritidspedagoger kan tycka olika om begreppet undervisning och dess plats på fritidshemmet, men när Skolverket nu benämner det vi ska göra på fritidshemmet som undervisning, så tycker i alla fall vi att det är det rätta begreppet att använda och inte något vi ska vara rädda att uttrycka att vi gör.

Det börjar i den goda relationen

Föreläsningen tog upp vikten av positiva relationer mellan lärare och elever. Skapandet av den positiva relationen mellan lärare och elever behöver börja hos den vuxne, då det är där ansvaret ligger i verksamheten. Läraren måste börja med att se till sig själv och vilken av de olika fostranstilar som hen faktiskt utövar. Hur gör vi som lärare för att inse och bryta dåliga bemötandemönster till eleverna? Vet vi ens om vilken typ av fostran vi utövar? Thornberg tog upp att de elever som har störst behov av de positiva relationerna är de som faktiskt får minst av det. Med dessa elever är det lättare att hamna i en maktkamp där varken eleven, gruppen eller läraren är vinnare. Hur ska vi kunna ge eleverna den värme, närhet och tillit som behövs för att främja de positiva relationerna?

Tid att reflektera över pedagogiska frågor

På Råtorpsskolan upplevde vi under föregående läsår att det både var svårt att hinna med och känsligt att prata om hur man är som lärare och vilken typ av bemötande som vi utövar mot eleverna. När vi hade gemensam planering togs tiden upp av det vardagliga och att planera för kommande veckors aktiviteter. Det blev mycket praktiskt och lite reflektion. Tillsammans med rektor och specialpedagog kom vi fram till att vi behövde något extra för att börja diskutera ämnet. En bokcirkel startades där vi fritidspedagoger läste delar ur en bok för att sedan diskutera med varandra. Diskussionen leddes av skolans specialpedagog som hade mandat att leda diskussionen och ställa de svåra och ibland jobbig frågorna som kan vara känsliga att ställa till varandra i arbetslaget. Vi kände alla hur utvecklande det var både enskilt och för hela arbetslag att kunna ha tid avsatt för att diskutera vårt bemötande och relationer till våra elever.

Fritidshemspedagogen – Inte bara en extra resurs

Robert Thornberg trycker på vikten av att fritidshemspedagogiken ska få ta plats i skolan. Det är en pedagogik som vi ibland känner kan vara osynlig och svår att dokumentera. Det kan hända att en fritidspedagog enbart blir en resurs till eleverna när vi är med i skolans undervisning. Forskning om fritidspedagoger visar också det. Vi anser dock att fritidspedagoger behöver få vara just fritidspedagoger under dagen i skolan och utöva sin pedagogik, fritidshemspedagogiken. Det är då vi kan komplettera skolan som bäst. Som avslutning kan vi låta Skolverket sammanfatta vikten av vårt uppdrag.

Ett väl fungerande fritidshem kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och erbjuder eleverna möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan.

Värde- och kunskapsuppdraget hänger ihop!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg