Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Lärande för hållbar utveckling – en inblick och flera utblickar

Globaliseringen förändrar världen. Vi ser mer, upplever mer och träffar fler människor än någonsin tidigare. Platsens betydelse har minskat. Betydelsen av att förstå och snabbt sätta sig in i nya perspektiv, kulturer och kunskaper har ökat.

Världen ger oss idag nya möjligheter, men ger också upphov till nya dilemman. Den tekniska utvecklingen orsakar miljöproblem, som vi kanske ännu inte riktigt begriper konsekvenserna av. Media och internet ger möjligheter för alla som kan behärska kanalerna att göra sina röster hörda och på allvar påverka politiska beslut på internationell/nationell nivå. Ökat ekonomiskt utbyte mellan länder kan ge ökad välfärd – men på bekostnad av något annat? 

Hur kan vi forma skolan och vår undervisning; så att eleverna blir rustade för idag och imorgon och samtidigt kan bygga för i övermorgon?

Lärande för hållbar utveckling ger perspektiv på den frågan. 

I mitten av 1980-talet tillsatte FN en kommission, som kom att kallas Brundtlandkommisionen. Där definierades begreppet hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling, som tillfredsställer både dagens och morgondagens behov, utgår från ett holistiskt perspektiv på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer hör ihop. Petar man på det ena, händer det något i det andra och i det tredje också. 

För skolans del handlar det inte bara om att ge förståelse för hur dessa förhållanden och processer verkar. Det handlar även om att leda och bilda till etiska ställningstaganden och demokratiska förhållningssätt.

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Världens länder är i dag sammanflätade och beroende av varandra som aldrig tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett eget intresse av det. Samtidens och framtidens stora frågor angår alla och utmaningarna måste hanteras genom ett internationellt samarbete. 

Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av att hela skolan arbetar tillsammans med eleverna för att göra;

  • många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp, som då behandlas genom ämnesövergripande arbetssätt.
  • kartläggningar av målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov.
  • arbeten som går från dåtid till framtid och från det globala till det lokala.
  • arbetssätten demokratiska, med starkt elevinflytande.
  • lärandet verklighetsbaserat och elevnära. 
  • lärandet inriktat mot problemlösning, som stimulerar till kritiskt tänkande och handlingsberedskap. 
  • så att både utbildningens process och produkt fokuseras. 

Kännetecknande för ett lärande för hållbar utveckling är även att det ska starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år, för att följa eleven hela vägen upp till gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. 

Utvecklingspodden

Utvecklingspodden – kittlande samtal om skolutveckling samtalade om Lärande för hållbar utveckling i sitt senaste poddinlägg. Programledare Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen intervjuade Daniel Olsson, forskare inom ämnet och även han verksamhetsutvecklare vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad. Under programmet diskuterade de utifrån nedanstående bild av Lärande för hållbar utveckling. De kommer att samtala vidare om tänket och praktiken i ytterligare två avsnitt framöver. Så håll  ögon och öron öppna för fortsättningen!

Länk till Utvecklingspoddens inlägg om Lärande för hållbar utveckling  

Skola för hållbar utveckling 

Skolverket arbetar för att underlätta och stödja skolors arbete med ett lärande för hållbar utveckling. De riktar sig till hela verksamheten – från att skapa en enhetlig process från förskola upp till vuxenutbildningen, men har även länkar till konkreta förslag på ämnesplanering och lektionsupplägg.

Hos Skolverket kan man även ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Syftet med utmärkelsen är att att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. Läs mer om utmärkelsen. 

Vidare läsning

Att lära för hållbar utveckling

LIVE – föreläsning om NT och hållbar utveckling, på Pedagog Värmland

Tidigare inlägg om Lärande för hållbar utveckling på Pedagog Värmland

/Lisa

Lämna ett svar

Skapa konto