Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

Snickeriverktyg

Disputation – Slöjdundervisning i grundsärskolan

Anna Sjöqvist försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, ”Slöjdundervisning i grundsärskolan – En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning”

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten):

Den här avhandlingen handlar om slöjdundervisning i grundsärskolan. Med utgångspunkt i kritisk-konstruktiv didaktisk teori riktas intresset mot utbildningens demokratiserande dimensioner och hur elever i grundsärskolan kan ges förutsättningar att utveckla Bildning, i betydelsen självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. En enkätstudie till grundsärskolerektorer och en fallstudie vid två grundsärskolor visar hur variationer gällande faktorer på både skol- och klassrumsnivå skapar olika förutsättningar för Bildning genom slöjd. Det handlar till exempel om organisatoriska faktorer som undervisningslokaler, lärares utbildning och rektors skolformsansvar. Det handlar även om lärares didaktiska grundsyn och den didaktiska miljöns utformning i själva undervisningssituationen, där lärares och elevers samhandlingar i relation till slöjdens kunskapsinnehåll ger olika utrymme för grundsärskolans elever att utveckla självbestämmande, medbestämmande respektive solidaritet. Avhandlingen bidrar med didaktisk kunskap om ämnet slöjd, om grundsärskolans verksamhet samt, mer generellt, om undervisning i estetiska ämnen i specialpedagogiska praktiker. Den utgör även ett bidrag till diskussioner om demokratiska frågor i förhållande till specialpedagogik samt om utbildningens övergripande syfte.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Information

Datum: -

Plats: Karlstads universitet, 9C 203

Mer information om evenemanget

Lämna ett svar

Skapa konto