Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

-

Håkan Eilard
Håkan Eilard, utbildningsledare på Rektorsprogrammet, forskarstuderande i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier. Tidigare undervisningsråd på Skolverket.

Disputation om hur den skärpta tillsynen av skolan påverkar rektorn

Välkommen att delta då Håkan Eilard försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, ”Styrning av skolan genom statliga sanktioner. Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen”

Doktorsavhandling Eilard 2022:5

Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):

”Skolan är en av välfärdssamhällets viktigaste institutioner. Den lyfts fram i den politiska debatten som möjliggörare för att varje enskilt barn ska utveckla sin unika egenart och förmåga att delta i samhällslivet. Skolan ska också bidra till att över tid upprätthålla de demokratiska värderingar som samhället vilar på. Tillsyn är ett av de verktyg staten använder för att styra skolan. Sedan 1990-talet har tillsynen utökats från en obefintlig till en välorganiserad verksamhet som idag bedrivs i en myndighet med över 450 anställda. En annan förändring är den juridifiering av tillsynen som bland annat innebär att rättsliga sanktioner används för att få skolor och huvudmän att vidta åtgärder efter påpekanden vid inspektion. Under denna period har samtidigt rektorns ansvar och professionella friutrymme betonats som avgörande för skolors framgång. Även huvudmännens uppdrag att utifrån de nationella målen för skolan skapa förutsättningar för rektorers arbete har givits ett betydande utrymme. I avhandlingen analyseras hur statens styrning, genom Skolinspektionens ingripanden med sanktioner, påverkar den lokala styrningen och ledningen av skolan, vilket utforskas både utifrån rektorns och huvudmannens perspektiv. Till grund för analysen ligger intervjuer och dokumentstudier på tre fallskolor som efter att inspektion fått olika former av sanktioner. I en dokumentstudie analyseras också en rad skärpningar av tillsynen som gjorts sedan 2015.”

Medverkande

Christina Segerholm, opponent, professor, Umeå universitet
Jesper Haglund, betygsnämnd, docent, Karlstads universitet
Andreas Nordin, betygsnämnd, docent, Linnéuniversitetet
Sara Carlbaum, betygsnämnd, docent, Umeå universitet

Information

Datum: -

Målgrupp: Öppet för alla

Plats: Nyquistsalen (9C203), Karlstads universitet

Anmälan

Kostnad: Utan kostnad. Ingen föranmälan krävs.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Cathrine Andersson Busch

Telefon: 076 002 4862

E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se

Lämna ett svar

Skapa konto