Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Anna Lindholm om flerspråkiga elevers läsförståelse

Förra veckan hade vi i SOL i Värmland den stora glädjen att ha Anna Lindholm, Fil.dr. i svenska som andraspråk, på besök. Anna berättade om sin alldeles nyutgivna avhandling ”Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet.” som ni hittar här:

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/60056

Vi hade en mycket givande förmiddag och här är en liten intervju med Anna.

 

1. Vad arbetar du med mest med just nu, Anna?

Under hösten består större delen av min tjänst av forskning och jag arbetar i nuläget med två forskningsprojekt. Det ena handlar om läsläxor i årskurs 3. I det projektet undersöker jag och två kollegor hur lärare arbetar med läsläxor i språkligt heterogena klasser. Dessutom studerar vi föräldrasamverkan och vilken roll föräldrarna till flerspråkiga barn ges i arbetet med läsläxor. Det andra forskningsprojektet ingår i ett större projekt, finansierat av Skolforskningsinstitutet. Syftet med detta projekt är att utveckla modeller för undervisning om migration, med särskilt fokus på mellanstadiet. Min del handlar bland annat om att undersöka lärares uppfattningar om att undervisa om språk och migration.

2. Vilka är de viktigaste resultaten i din avhandling?

De viktigaste resultaten i min avhandling visar att lässtrategier kan ha betydelse för flerspråkiga mellanstadieelevers utveckling av läsförståelse. Resultaten visar också hur lässtrategiundervisning kan se ut i olika ämnen och vad som blir specifikt när just flerspråkiga elever utvecklar läsförståelse. Elever i allmänhet och flerspråkiga elever i synnerhet kan behöva stöttning i att förstå ämnestexter och här kan lässtrategier vara redskap som eleverna kan vara hjälpta av. För flerspråkiga elever kan detta vara av särskild vikt, eftersom lässtrategier kan kompensera för en ej helt utvecklad språklig nivå i andraspråket.

3. Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som undervisar flerspråkiga elever?

Allmänna råd kan vara att ge flerspråkiga elever gott om tid till att läsa texter. Att läsa på ett andraspråk är både kognitivt krävande och tar längre tid än att läsa på modersmålet. Vidare skulle jag råda till att noga bearbeta ämnestexters innehåll. Låt elever exempelvis träna på att redogöra för en texts huvudsakliga innehåll eller att ställa frågor till en text. Det räcker inte att veta vad alla ord betyder – ordförståelse säkerställer inte textförståelse. Att utveckla en medvetenhet kring sin läsförståelse är av vikt för att utvecklas till en god läsare och mitt sista råd är att börja arbeta med detta i tidiga skolår, genom att t.ex. göra elever uppmärksamma på när de förstår och när de inte förstår, samt hur de kan hjälpa sig själva genom att använda olika typer av lässtrategier.  

Tack för intervjun, Anna, och att du besökte oss i SOL i Värmland!

Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg