Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Läsa- skriva- räkna- garantin

För några veckor sedan lämnade den statliga Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin. Uppdraget var att föreslå åtgärder som ska garantera att elever inte lämnar lågstadiet utan tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och grundläggande matematik. Nedan har jag ”klippt och klistrat”  information om denna utredning från tre olika källor. Källorna anges längst ner i texten.

/Malin

Obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och diagnostiska tester i lågstadiet, kopplat till krav på stödåtgärder för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det är utredarens förslag på läsa-skriva-räkna-garanti. 

För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan. 

En åtgärdsgaranti kan inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder.  

De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:  

att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3 

att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs, skrivoch matematikutveckling 

att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna. 

Åtgärdsgarantin innebär att om resultatet av ett nationellt bedömningsstöd för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik visar att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska det ske en analys av elevens kunskapsutveckling. Analysen av resultaten och planeringen av stödåtgärderna ska göras av den ansvariga läraren i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. 

Utredningen föreslår att elevens extra anpassningar ska dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. 

Åtgärdsgarantin gäller också om resultaten av bedömningsstöd i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan) visar att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Utredningen instämmer i Provutredningens förslag att de nationella proven i årskurs 3 ska ersättas av bedömningsstöd. Skolverket bör, enligt utredningen, få i uppdrag att revidera bedömnings-stöden i årskurs 1 och 3, så att de tydligare visar vilka elever som behöver stöd i sin läs, skrivoch matematikutveckling. 

För att kunna arbeta i enlighet med åtgärdsgarantin behöver förskollärare och lärare kompetensutveckling. Utredningen föreslår att det tas fram nya moduler i Läsoch Matematiklyftet för förskollärare och lärare i förskoleklassen och lärare i årskurs 1-3. Modulerna ska behandla läs, skrivoch matematikutveckling hos yngre elever, kartläggning och stödåtgärder. Förskollärare i förskoleklassen ska erbjudas kompetensutveckling i läs-, skriv- och matematikutveckling som motsvarar cirka 15 högskolepoäng. Utredningen föreslår också insatser för kompetensutveckling av speciallärare och specialpedagoger samt för rektorer och huvudmän. 

Utredningen har nu överlämnats till utbildningsministern. Nästa steg är regeringen beslutar om att utredningen remissbehandlas. Baserat på utredningen och de synpunkter som kommit fram i remissbehandlingen lägger sedan regeringen en proposition till riksdagen. Riksdagen tar sedan ställning till detta.  

Om regeringen lägger en proposition till riksdagen om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik och riksdagen antar denna proposition skulle en åtgärdsgaranti kunna införas fr.o.m. den 1 juli 2018. 

http://www.regeringen.se/contentassets/ea7cfc53fff7447a883faad47c059660/pa-goda-grunder–en-atgardsgaranti-for-lasning-skrivning-och-matematik-sou-201659.pdf 

http://www.edu.su.se/om-oss/nyheter/ulf-fredriksson-ber%C3%A4ttar-om-l%C3%A4sa-skriva-r%C3%A4kna-garantin-1.299662 

http://skolvarlden.se/artiklar/lasa-skriva-rakna-garanti-blir-atgardsgaranti 

 


Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg