Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsaspekter

Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som hjälp.

Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd.

Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna.

Bedömningsaspekter figur

Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter?

Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. Jag tänker mig därför att filmen kan hjälpa till att förklara vilka dimensioner som kan användas när lärare bedömer kvaliteten på en elevuppgift som handlar om att kunna resonera om ett visst innehåll. 

Står inte det här i läroplanen?

I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Det kan bland annat stå att betyget E motsvaras av att eleven kan föra enkla resonemang och betyget C av att resonemangen är utvecklade och betyget A av att resonemangen är välutvecklade. Vad skillnaden är mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade står däremot inte.

Var kan man läsa om skillnaden mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade?

Skolverket har tagit fram bedömningsstöd där det redogörs för vad som är kännetecknande för skillnaden mellan värdeorden, t ex vad som karaktäriserar ett enkelt resonemang. Även de nationella provens bedömningsanvisningar kan hjälpa till att konkretisera kvalitetsskillnader mellan olika nivåer av kunnande. Filmen försöker på ett överskådligt sätt redogöra för aspekter som används när kvaliteten på ett resonemang skall bedömas.

Kan man säga att bedömningsaspekterna visar vad som krävs för att få högre betyg i ett ämne?

Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav. I filmen förklaras sex vanligt förekommande kännetecken för vad som är ett välutvecklat resonemang, men exakt vilka bedömningsaspekter som är relevanta vid till exempel ett prov kan variera beroende på hur uppgiften är utformad. Till exempel handlar en bedömningsaspekt om att elever skall kunna problematisera, det vill säga se saker utifrån olika perspektiv. Men om eleverna endast ombeds argumentera för sin egen ståndpunkt i en viss fråga så är det svårt att använda bedömningsaspekten problematisering. Du har ju bett eleven att bara resonera ur ett perspektiv. Läraren behöver med andra ord fundera igenom vilka bedömningsaspekter som är relevanta för den aktuella uppgiften i ett ämne. Sedan skall påpekas att filmen enbart behandlar kunskapskrav som handlar om att föra resonemang, vilket i och för sig är ett mycket vanligt kunskapskrav i flera ämnen. Men det finns också kunskapskrav som karaktäriseras av andra bedömningsaspekter och aspekterna kan även ta sig lite olika uttryck i olika ämnen. 

Påverkar användningen av bedömningsaspekterna även själva undervisningen?

Ja, för att det skall finnas en samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det ju rimligt att eleverna i undervisningen får träna på det som de kommer att bli bedömda på. Så om vi skall bedöma elevers förmåga att resonera så bör undervisningen inte enbart fokusera på innehållsmässiga kunskaper i ämnet. Eleverna behöver också få träna på att resonera. Det är med andra ord viktigt att eleverna får arbeta med att föra egna resonemang där de själva får argumentera och komma fram till egna slutsatser och inte endast återge eller beskriva andras argument och slutsatser. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs på att kunna resonera.

Var kan man lära sig mer om bedömningsaspekter?

Utöver filmen har vi lagt upp artikeln Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter där det förs en lite utförligare diskussion kring användningen av bedömningsaspekter. Dessutom finns själva figuren med de sex bedömningsaspekterna, som en utskrivbar bild, för dem som önskar.

Lämna ett svar

Skapa konto