Forskning ska bli lättare att använda i undervisningen

Många lärare och forskare upplever ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför arbetar Karlstads universitet med att forskningen ska bli mer praktiknära – att forskning ska bedrivas i skolan med lärare, inte om skolan.

Arbetet heter ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) och Karlstads universitet är ett av de lärosäten som ansvarar för verksamheten tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. I Karlstads område (Karlstadsnoden) ingår, förutom Karlstads universitet, även Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Vad händer inom ULF?

Förskolans demokratiuppdrag

I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag.

Läs mer om Förskolans demokratiuppdrag i den här artikeln på kau.se

LISA–PLOT

Nyligen gjorda studier visar att, av det som skolan har kontroll över, är kvaliteten på lärarens undervisning det som har störst påverkan på elevens prestation. Och lärares undervisning varierar avsevärt när det gäller hur den lyckas bidra till elevers lärande. Därför ska det här projektet hitta vilka kvaliteter god undervisning bör ha och undersöka hur lärare tillsammans kan utveckla undervisningen enligt det.

LISA–PLOT står för Linking instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching och leds av Michael Tengberg, Karlstads universitet. Projektet prövar modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och stöttar samtidigt lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på skolans läsundervisning. I studien videofilmas lektioner och lärarna får träna sig i att observera och ge återkoppling till varandra. Forskning och kompetensutveckling löper sida vid sida och lärarna deltar i analysen av vad som sker i deras klassrum.

Här kan du se en presentation om hur man ger effektiv återkoppling i klassrummet – från arbetet i LISA-PLOT.

Lärares planering och efterarbete av lektioner

Forskningsprojektet handlar om lärares samarbete runt planering och efterarbete av undervisning som modell för praktikutvecklande forskningssamverkan och leds av Kenneth Nordgren, Karlstads universitet. De inledde med att undersöka hur möjligheterna ser ut idag för lärare att planera och efterarbeta sina lektioner. Det kan du läsa om här: Lärare planerar helst tillsammans men få har möjlighet till det

Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

Forskningsprojektet drivs av Karlstads universitet, Lillerudsgymnasiet, Fria Läroverken i Sverige och Torsby kommun.

Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

Forskningsprojektet utforskar förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Deltar gör sex förskollärare och det är deras frågor och idéer som styr innehållet.

Läs mer i artikeln: Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i fritidshemmets undervisning

Forskningsprojektet studerar vad som händer i mötet mellan fritidshemmets tradition av upplevelsebaserad verksamhet och ett förtydligat undervisnings- och kunskapsuppdrag.

Läs mer i artikeln: Fritidshemmets utmaningar och möjligheter

Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum för lärande i en digitaliserad skola

Forskningsprojektet prövar en samverkansmodell där forskare, lärare och elever tillsammans kartlägger de utmaningar som uppstår i samband med klassrummens digitalisering.

Läs mer i artikeln: Samverkansmodell för utmaningar i det uppkopplade klassrummet

Skapa långsiktiga samarbeten

ULF-arbetet handlar både om att innehållet i forskningen ska vara lättare att tillämpa i skolan och att hitta bra sätt att samarbeta mellan skola, forskare och lärarutbildningen. Tidigare satsningar där verksamma lärare forskar har inte alltid gett bestående resultat – lärare har återgått till att undervisa och inte fått möjlighet att använda sin kompetens till skolutveckling. En del lärare har också lämnat skolan och fortsatt arbeta på universitetet vilket innebär att skolan tappat kompetenta lärare. ULF ska försöka skapa långsiktiga bra samarbeten som gynnar både skola och akademi. Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

Universitetet har gjort en kartläggning tillsammans med kommunerna i regionen och den visar några områden som skolan vill utveckla tillsammans med forskare:

Förslag att permanenta ULF

I forskningspropositionen föreslås försöksverksamheten ULF att bli permanent verksamhet. Läs om det här: Hallå där, Johan Samuelsson

Många projekt – en utmaning för rektorer

Intresset att delta i ULF-projekten från skolhuvudmän och rektorer är stort. Men rektorernas utmaning är att det pågår många olika forsknings- och utvecklingsprojekt och de förväntas vara engagerade och delaktiga i de flesta av dem. Skolledarforskare Anette Forssten Seiser finns med i ULF-arbetet för att bidra med perspektiv på skolledarens roll i utvecklingsprojekt.

– Samtidigt som rektorer ska vara ansvariga för skolans utveckling ska de se till att den dagliga driften flyter på, säger Anette Forssten Seiser. Vi som skolledarskapsforskare upplever att rektorerna är pressade från många olika håll, mellan skilda viljor och behov. Då kan vi bidra med kunskaper, verktyg och förhållningssätt som hjälper rektorer att tänka långsiktigt och strategiskt.

Läs mer om ULF här:
https://www.kau.se/ulf