Tidskrifter

Det här är tidskrifter där du hittar forskning som berör förskola, skola och undervisning. Artiklarna är fritt åtkomliga utan kostnad.

Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education

Nordidactica har särskilt fokus på ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap. Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet, och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten.

ATENA Didaktik

ATENA Didaktik vänder sig till dig som är intresserad av hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik. Tidskriften ges ut digitalt av Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik – NATDID.

KAPET – Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning inom utbildningsvetenskap, huvudsakligen vid Karlstads universitet. Tidskriften ges ut av institutionen för pedagogiska studier.

Forskning om undervisning och lärande

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL innehåller praktiknära didaktisk forskning i olika ämnen. Den ges ut av Lärarstiftelsen i samverkan med Lärarförbundets vetenskapliga råd och Lärarförlaget.

SO-didaktik

SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap för lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Hälften av artiklarna i varje nummer skrivs av lärare och hälften av forskare.

Tidskriften Utbildning och lärande

Tidskriften Utbildning & Lärande strävar efter att utgöra ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera. Den ges ut av Högskolan Dalarna.

Roeper Review

Roeper Review innehåller vetenskapliga artiklar om särskilt begåvade barn och en hel del av materialet är fritt tillgängligt. Tidskriften är på engelska.

Nordisk barnehageforskning

Nordisk barnehageforskning innehåller nordisk forskning om förskola och ges ut av förlaget Cappelen Damm Akademisk.

Pedagogisk forskning i Sverige

Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Ges ut av Linnéuniversitetet.

Utbildning och Demokrati

I tidskriften Utbildning och Demokrati publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening: såväl dess inre verksamheter som dess politiska innebörder.

Fler vägar till forskning

Fler tidskrifter och andra vägar till forskning hittar du i Skolverkets sammanställning.