Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Svenska rektorer om hur de kan bidra till att leva väl i en värld värd att leva i för alla

En grupp internationella forskare från Australien, Finland, Norge, Skottland och Sverige har genomfört 30 olika forskningsprojekt där de undersökt hur en variation av grupper och individer svarar på frågan ”med tanke på den tid vi lever i, vad innebär det för dig att leva väl i en värld värd att leva i för alla?”. En av de svenska forskarna är Anette Forssten Seiser, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 

Jag har, tillsammans med Katina Thelin från Uppsala universitet, ställt den här frågan till ett antal svenska rektorer. Vi har även frågat rektorerna hur de ser att de i sin yrkesroll kan bidra till att förverkliga en sådan värld.

*English version of the article at the bottom*

Fokus i det globala projektet har varit att studera det grundläggande syftet med utbildning och att ta reda på hur utbildning kan förstås genom att lyssna till rad olika röster, inklusive de som sällan hörs.

– Vi har studerat projekt där människor är med och bidrar till en värld värd att leva i genom utbildning. Ambitionen med projektet är att stödja forskare, utbildare och praktiker att realisera en bättre värld för alla. Utbildning är en röd tråd som går genom samtliga studier och omfattar utbildning som sker på även andra platser än i skolor och på universitet.

 ”Visdomen att respektfullt veta hur man lever bra i en värld värd att leva i”

Idén om att leva väl i en värld som låter alla utvecklas och blomstra finns i många länder och inom kulturer. Inom den australiensisk urbefolkningen uttrycks det på Wiradjuri-språket Yindyamarra Winhanganha, som betyder ungefär ”visdomen att respektfullt veta hur man lever bra i en värld värd att leva i”.

– I det här projektet har vi fått tillåtelse av Wiradjuris äldste att använda oss av begreppet i våra olika studier.

Filmer och poddar med resultat från studien

På projektets hemsida finns korta filmer där individer beskriver vad det betyder för dem att leva väl i en värld värd att leva i. Här kan man bland annat se och lyssna på vad några av de svenska rektorerna som ingick i Anette och Katinas studie. På hemsidan kan man också hitta poddar där deltagande forskare beskriver sin specifika studie inom projektet. 

– De olika studierna har resulterat i två böcker från Springer, vilka man gratis kan ladda hem från samma hemsida. Jag rekommenderar att man går in och kikar på hemsidan och tar del av detta unika forskningsprojekt som jag är stolt och tacksam att vara en del av.

Här hittar du hemsidan för projektet

Här hittar du poddarna från projektet


Swedish head teachers on how they can contribute to living well in a world worth living in for everyone

A group of international researchers from Australia, Finland, Norway, Scotland and Sweden have conducted 30 different research projects where they have studied how a variety of groups and individuals respond to the question “Considering the times we live in, what does it mean for you to live well in a world worth living in for everyone?”. One of the Swedish researchers is Anette Forssten Seiser, docent in educational work at Karlstad University. 

Together with Katina Thelin from Uppsala University, I have posed this question to several Swedish head teachers. We have also asked the head teachers how they believe they can contribute to realising such a world in their professional role.

The focus of the global project has been to study the fundamental purpose of education and to find out how education can be understood by listening to a range of voices, including those rarely heard.

– We have studied projects where people help contribute to a world worth living in through education. The ambition of the project is to support researchers, educators and professionals to realise a better world for everyone. Education is the common thread that runs through all of the studies, including education that takes place outside of schools and universities.

 “The wisdom of respectfully knowing how to live well in a world worth living in”

The idea of living well in a world that allows everyone to develop and flourish can be found in many countries and cultures. Within the Australian indigenous community, it is expressed in the Wiradjuri language as Yindyamarra Winhanganha, which roughly translates as “the wisdom of respectfully knowing how to live well in a world worth living in”.

– In this project, we have received permission from Wiradjuri Elders to use the concept in our various studies.

Videos and podcast with results from the study

On the project website there are short videos where people describe what it means to them to live well in a world worth living in, including the Swedish head teachers who participated in Anette and Katina’s study. The website also links to a podcast where participating researchers describe their specific study within the project. 

– The different studies have resulted in two books from Springer, which can be downloaded for free from the same website. I recommend that you visit the website and learn more about this unique research project that I’m proud and grateful to be a part of.

Project website

Project podcast

Lämna ett svar

Skapa konto