Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Rektorers yrkesskicklighet i fokus

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef i Hagfors kommun och ordförande i styrgruppen för Ruc, Regionalt utvecklingscentrum, vid Karlstads universitet, har kombinerat sitt arbete med att läsa masterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet. I sin masteruppsats har hon beskrivit och analyserat begreppet rektorers yrkesskicklighet ur ett huvudmannaperspektiv samt identifierat vilka ledarskapsideal som framträder. 

Jenny Dahlin som kombinerat sitt ordinarie arbete med en masterutbildning tycker att det väldigt skönt att uppsatsskrivandet är över. Just nu håller hon på med den sista kursen och hela utbildningen är klar i början av juni. 

Under ett seminarium på Karlstads universitet presenterade Jenny Dahlin sin masteruppsats Rektorers yrkesskicklighet: Förståelsen av begreppet rektorers yrkesskicklighet ur ett huvudmannaperspektiv. Till grund för uppsatsen ligger en studie där ett teoretiskt ramverk, uppbyggt av fem olika ledarskapsideal, har använts. 

– Jag har använt mig av kvalitativ innehållsanalys kopplat till rekryteringsannonser.  I de utvalda rekryteringsannonserna framträder främst utbildning och erfarenhet kopplat till att vara yrkesskicklig. De ledarskapshandlingar som tydligast framträder är förmågor såsom att samarbeta, ha en kommunikativ förmåga samt att kunna entusiasmera personalen. Bland de intervjuade skolcheferna framträder inte utbildning eller erfarenhet kopplat till begreppet yrkesskicklig rektor. Skolcheferna lyfter i stället i högre grad fram kunskaper och förmågor samt att en yrkesskicklig rektor behöver ha ett vidgat perspektiv, säger Jenny Dahlin. 

– De ledarskapshandlingar som framträder tydligast i skolchefernas beskrivningar är förmågan att samverka/samarbeta samt egenskapen att vara trygg och ha tillit. Det ledarskapsideal som framför allt kommer till uttryck i rekryteringsannonserna och skolchefernas intervjuer är det verksamhetsorienterade ledarskapet. Dessutom ter det sig som att det över tid har skett en förskjutning från de heroiska ledarskapsidealen mot ett mer verksamhetsinriktat ledarskap med förändring av lagar, styrdokument och med förändringar i samhället i stort.

Jenny Dahlin valde området utifrån att yrkesskicklighet nu är högaktuellt utifrån professionsrådets uppdrag att se på professionssatningar för bland annat rektorer.

– Det pågår även diskussionen kring meriteringsnivåer för rektorer. Jag hoppas mitt arbete kan bidra till ytterligare intressanta diskussioner i debatten kring rektorers yrkesskicklighet. 

Läs mer

Här kan du ta del av masteruppsatsen Rektorers yrkesskicklighet: Förståelsen av begreppet rektorers yrkesskicklighet ur ett huvudmannaperspektiv.

Seminariet arrangerades av forskargruppen SOL tillsammans med Ruc och Värmlands skolchefsgrupp. 

Läs mer om SOL
Läs mer om Ruc

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto