Centrumbildningar vid Karlstads universitet

Centrumbildningarna forskar bland annat om undervisning och lärandeprocesser, ämnesdidaktik, barn och barndom i utbildningssammanhang.

CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

En mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena geografi, historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap. Forskningen har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärarens perspektiv. Läs mer om CSD

CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik

CSL utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. I gruppen deltar forskare och lärare från ämnena engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Läs mer om CSL

SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research

SMEER är den nod från vilken den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap, matematik och teknik samordnas på Karlstads universitet. Läs mer om SMEER

UBB, Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom

UBB består av ett 15-tal forskare och doktorander med skilda men överlappande kompetenser och teoretiska perspektiv inom områden som barns lärande och utveckling; värdepedagogiska frågor, barns rättigheter och medborgarskap; sociala villkor och styrning av utbildningssystem, lärarutbildning och läraryrket. Läs mer om UBB

Här ser du forskarpresentationer från UBB.

CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Det finns en bild av att allt fler unga i Sverige mår allt sämre psykiskt, en bild som präglar både den politiska debatten och mediernas rapportering. Men hur mår barn och ungdomar, egentligen? Och vad kan göras för att unga ska må bättre? Det är frågor som CFBUPH vill vara med och svara på genom sin forskning.

Centrumet, som bildades 2009 efter beslut av universitetsstyrelsen, bedriver populationsbaserad forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, med särskild inriktning på mätning, epidemiologi, återkoppling samt hälsoekonomi. Läs mer om CFBUPH