Forskargrupper vid Karlstads universitet

Forskargrupper vid Karlstads universitet forskar bland annat om undervisning och lärandeprocesser, ämnesdidaktik, skolutveckling och barn och barndom i utbildningssammanhang.

CBU, Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor

Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, är en flervetenskaplig forskningsmiljö, med kompetenser från psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogik. Forskningen avser barn och unga från födseln till 20-årsåldern.

Vi vill genom forskningen bidra till att barn och unga får en bra start i livet med stöd från både familj och samhälle. Vi vill medverka till att barn och unga ska få tillgång till kunskapsbaserad prevention, interventioner och behandlingar. Läs mer om CBU.

CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

En mötesplats för svensk och nordisk ämnesdidaktisk forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena geografi, historia, religionsvetenskap, samhällskunskap och statsvetenskap. Forskningen har en tydlig inriktning mot undervisningens praktik med ett särskilt intresse av att studera den utifrån lärarens perspektiv. Läs mer om CSD.

CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik

CSL utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. I gruppen deltar forskare och lärare från ämnena engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Läs mer om CSL.

Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning

Denna grupp samlar forskare, doktorander, lärarutbildare och verksamma lärare med intresse för forskning om olika aspekter av yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning. Läs mer om forskarseminariet.

SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research

SMEER är den nod från vilken den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap, matematik och teknik samordnas på Karlstads universitet. Läs mer om SMEER.

Forskargruppen SOL

SOL står för Skolutveckling, Organisation och Ledarskap. Forskning inom SOL-gruppen vid Karlstads universitet bidrar med kunskapsbildning inom dessa områden. Ibland räcker det inte med kunskapsbildning utan det behövs också konkreta aktioner för att bidra till förbättringar i skolan. Samarbete mellan forskare, lärare, rektorer och andra verksamma på skolor är vanligt förekommande inslag. Kunskapsbildningen riktas in mot att vara praktikutvecklande och verksamhetsrelevant, och ha en hög nyttoaspekt utifrån ett samhälleligt perspektiv. Läs mer om SOL.

UBB, Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom

UBB består av ett 15-tal forskare och doktorander med skilda men överlappande kompetenser och teoretiska perspektiv inom områden som barns lärande och utveckling; värdepedagogiska frågor, barns rättigheter och medborgarskap; sociala villkor och styrning av utbildningssystem, lärarutbildning och läraryrket. Läs mer om UBB.

Här ser du forskarpresentationer från UBB.

UNDIG – Undervisningens digitalisering

UNDIG är en forskargrupp som samlar ett trettiotal forskare och doktorander med intresse för undervisningens digitalisering ur olika aspekter. Det är ett brett fält som berör många olika ämnesområden – från ämnesdidaktik till skolutveckling – och som spänner över alla stadier i skola och högskola. Läs mer om UNDIG.