Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Ett besök på Vallargärdets förskola

På Vallargärdets förskola fångar man barnens intresse för lärande genom sagor, sinnesupplevelser, fysiska utmaningar, samarbete, öppna frågor och fantasi. Allt noggrant iscensatt av engagerade förskolepedagoger med fötterna djupt nedsatta i utomhuspedagogik och med läroplanens intentioner ständigt för ögonen. 

Det finns två starka inriktningar på förskolan, båda utgår från tanken att lära in ute. Den ena inriktningen önskar ta med barnen in i verkliga, faktiskt nödvändiga uppgifter. Inkludera barnen i verkligt arbete. 

Här utgår man inte från vad man kan utan från vad man vill, sedan fixar man till det så att det blir genomförbart. Som när ett träd behöver fällas och flyttas på förskolegården. En praktisk, nödvändig uppgift, som många kanske skulle se som omöjlig att lösa tillsammans med barnen. Men vill man så går det. Barnen och pedagogerna undersökte tillsammans flera enkla maskiner. När trädet rullade iväg över förskolegården var pedagogerna nästan lika överraskade över resultatet som barnen.

Vid ett annat tillfälle hade regnet bildat stora vattenpölar på ”fel” ställen.

Pedagog: Hur kan vi leda bort vattnet?

Barn: Vi gräver. 

Pedagog: Hur ska vi gräva?

Barn: Ett hål.

När det regnar igen och vattnet rinner över brädden på hålet ställs frågan igen.

Pedagog: Hur kan vi leda bort vattnet?

Barn: Vi kan gräva en kanal…. Varför rinner det inte?  

Pedagog: Ja, varför rinner det inte?

Barn: Det är en backe.

Pedagog: Ja, vi har grävt i uppförslutning. Hur kan vi gräva bort vattnet?

Barn: Vi gräver neråt.

Pedagog: Ja, vi kan gräva i nedförslutning. Vi testar, så får vi se vad som händer…

Genom att tillsammans med barnen arbeta med verkliga uppgifter och leda barnen till att själva upptäcka lösningar får barnen både nya kunskaper och en stolthet, som  gör att de ger sig i kast med nästa fenomen med större nyfikenhet, iver och självförtroende. Fungerar det inte så som man hade tänkt sig från början, ger man inte upp, utan försöker tillsammans komma på nya sätt att lösa uppgiften. 

Men vilka ämnen kan man närma sig med den utomhuspedagogik de har på Vallargärdets förskola? Pedagogerna är eniga: -Alla!  Utomhus är det enklare att synliggöra kunskapen i konkreta sammanhang och möta barnens olika sätt att kunskapa – lära sig genom att titta, lyssna och göra.

Den andra inriktningen på Vallargärdets förskola tar avstamp i sagan som grund. Utomhuspedagogik med sagan som grund kan iscensättas med inslag av story line, äventyrspedagogik och tankarna bakom spelpedagogik. Barnen får möta en berättelse. I berättelsen finns en frågeställning eller ett mysterium. För att börja nysta upp mysteriet, nå svar på frågeställningen, söker pedagogerna och barnen sig tillsammans vidare ut i en på förhand arrangerad hinderbana – utomhus.  De får leta sig fram till svar genom att klara av olika hinder. Varje avklarat hinder ger en ny ledtråd, ett nytt svar, som kanske kan leda vidare till en lösning på mysteriet. De hinder de kan möta på kanske kräver att de måste undersöka hävarmen eller para ihop likadana former eller tillsammans bygga en pyramid. Med sagan som grund tar pedagogerna barnen i handen och tillsammans ger de sig in i ett äventyr för att nå ny kunskap. Genom äventyret är det barnens upptäckter och utforskande som står i centrum, pedagogerna finns med som handledare, och genom att ställa öppna frågor, vänta, låta barnen få fundera och utforska, så får barnen själva snart fatt i svaren.

De rätta frågorna, modet att vänta, och en inställning att barnen är kompetenta utforskare verkar vara grundförutsättningar för en fungerande utomhuspedagogik. Ja, det håller pedagogerna på förskolan Vallargärdet med om. Men tillägger att kärnan i utomhuspedagogik är insikten att utomhusrummet, förskolegården, ger barnen en större frihet att utforska sin egen kapacitet, hitta nya oväntade lösningar och känna in kunskaperna med hela kroppen. 

Tack för ett fint samtal, Thomas Olsson, Therese Söderqvist och övriga pedagoger och barnskötare på förskolan Vallargärdet. Här kan du läsa mer om Vallargärdets pedagogik. 

Här kan Du läsa mer om Naturskolan. Naturskolan kan stödja pedagoger att utveckla ett lärande som baseras på olika upplevelser, med en tydlig koppling till skolans läroplan.

Lämna ett svar

Skapa konto