Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Erasmusprojekt om likabehandling

Katarina Ritter von Kogerer och Malin Skoland Rabitsch, lärare på Spångbergsgymnasiet i Filipstad, har deltagit i ett Erasmusprojekt om likabehandling. Det är ett EU-finansierat utbytesprojekt med en gymnasieskola i Ungern, där målet bland annat varit att ta fram konkreta lektionsplaneringar som rör likabehandling. Här delar de med sig av sina erfarenheter från resans gång. 

Det hela började med att vi kikade runt efter olika typer av bidrag att söka, för att kunna arbeta med utbytesresor på ett större plan. Vår gymnasieskola, Spångbergsgymnasiet i Filipstad, har sedan 30 år tillbaka ett väletablerat utbyte med en ungersk gymnasieskola, ELTE Apáczai Gimnázium. Eftersom vi då, år 2018, stod inför ett 30-årsjubileum ville vi göra nästa utbyte till något utöver det vanliga. I bidragsdjungeln fastnade vi till slut för ”Erasmus+”, utbyten mellan skolor, och skickade ganska snart in en ansökan om bidrag, både till ett lärarutbyte och ett elevutbyte. Någon månad senare fick vi beskedet – vi hade blivit beviljade Erasmusbidrag tillsammans med vår ungerska partnerskola!

Ulrika Fröding och Robin Hall under vårt besök hos Jakab Gláser Foundation (judisk stiftelse) som höll i besök i en synagoga samt en interaktiv upplevelse baserad på att vara judisk under andra världskriget. Budapest, november 2019.
Ulrika Fröding och Robin Hall under vårt besök hos Jakab Gláser Foundation (judisk stiftelse) som höll i besök i en synagoga samt en interaktiv upplevelse baserad på att vara judisk under andra världskriget.
Budapest, november 2019.

Projektets mål och deltagare

Här kommer ett utdrag ur vår ansökan:

”I det nuvarande sociala klimatet anser vi att det är avgörande att öka medvetenheten om och stärka demokratiska värderingar, grundläggande mänskliga rättigheter, social integration och icke-diskriminering. Social delaktighet och likabehandling är mycket viktiga termer inom utbildning och eftersom skolan är där våra framtida ledare och medborgare lärs ut och formas, är det en avgörande plattform för att arbeta med dessa kärnvärden. Social integration och likabehandling är dock komplexa begrepp, ofta i behov av konkretisering. Vårt projekt syftar till att uppnå en djupare förståelse och praktisk aktualisering av dessa termer genom att utöva kritiskt tänkande, visa på möjliga effekter av segregation och genom interkulturell dialog stärka de demokratiska värderingarna.”

Vi ville alltså konkretisera ”likabehandling” så det blev mer än bara ett fint ord, och jobba mer aktivt med detta tillsammans med elever och andra lärare. Detta genom att genomföra två utbyten: ett elevutbyte med totalt 40 deltagande elever (20 elever från varje skola) och 4 lärare (2 lärare från varje skola), samt ett lärarutbyte med totalt 12 deltagande lärare (6 lärare från varje skola). Åldern på de deltagande eleverna var tänkt att vara 16 – 18 år. Vi valde att hålla det till två deltagande skolor: Spångbergsgymnasiet, Sverige, och ELTE Apáczai Gimnázium, Ungern. Inom ett Erasmusutbyte går det att vara fler deltagande skolor än två, men eftersom det var första gången vi ansökte om Erasmusbidrag ville vi hålla det på en lagom nivå. Förutom deltagarna från varje skola har vi även involverat föreläsare, till exempel Pär Johansson från Glada Hudikteatern, universitetsläraren Zara Hedelin, genom Regionalt utvecklingscentrum Värmland, och Judit Kinszki, som förlorade sin far i Förintelsen. Vi har även involverat Fotografiska museet i Stockholm, Stockholms moské samt Haver Foundation (judisk förening) och UCCU Foundation (romsk förening) som båda arbetar mot fördomar i Ungern. Alla har hjälpt till att göra begreppet ”likabehandling” till något konkret.

Workshop med UCCU Foundation, en romsk stiftelse som arbetar mot fördomar. På bild syns Katarina Ritter von Kogerer (med ryggen till, prickig tröja), sedan från vänster om henne till höger om man följer ringen, två personer från UCCU Foundation, Robert Arvidsson, Robin Hall, Eszter Minich och Gyuri Iván. På Apáczai Gimnázium i Budapest, november 2019.
Workshop med UCCU Foundation, en romsk stiftelse som arbetar mot fördomar. På bild syns Katarina Ritter von Kogerer (med ryggen till, prickig tröja), sedan från vänster om henne till höger om man följer ringen: två personer från UCCU Foundation, Robert Arvidsson, Robin Hall, Eszter Minich och Gyuri Iván. På Apáczai Gimnázium i Budapest, november 2019.

Behovet av projektet

Årliga trygghetsundersökningar på Spångbergsgymnasiet har visat på ett behov av att arbeta mer aktivt med likabehandling i undervisningen. Vår ungerska partnerskola saknar helt sådana undersökningar. Därför är det extra viktigt att utbyta goda erfarenheter inom detta område.

Utdrag från vår ansökan:

”Aktiviteterna avser social integration, likabehandling och effekter av segregation. Vissa elevaktiviteter, inklusive att träffa överlevande från Förintelsen, lyssna på en före detta nynazist och lyssna på berättelsen om en invandrarstudents flykt från sitt land, kommer att hjälpa eleverna att relatera till dessa abstrakta begrepp genom personliga berättelser. Andra studentaktiviteter, som att skapa en fotoutställning och att delta i Model UN, kommer att engagera eleverna i att fundera kring stereotyper, fördomar och konsekvenserna av ojämlik behandling. Verksamheten ska leda till att elevernas demokratiska värderingar stärks. All lärarverksamhet syftar till djupare förståelse för social integration och likabehandling för att genom professionell dialog skapa en portfolio av lektionsplaneringar och didaktiska metoder utifrån dessa termer. Utvärdering, både vad gäller processen i projektarbetet, organisation och metodik, och av förväntade effekter av projektets bidrag, kommer att genomföras efter varje aktivitet. Detta kommer att säkerställa kvaliteten på vårt projekt och hålla det på förväntad kurs. Vi vill vidare främja ungdomars deltagande och samhällsengagemang på lokal och europeisk nivå, uppmuntra ungdomars demokratiska och medborgerliga deltagande genom att främja möjligheter till samhälleligt och interkulturellt engagemang. Projektets huvudmål är: 1) Bra utbildning för alla. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och för att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig rättighet som lägger grunden för hälsa, delaktighet och jämlikhet i samhället. 2) Minskad ojämlikhet. Våra insatser förväntas resultera i stärkta möjligheter att påverka och ta del av samhället och demokratiska processer, oavsett bakgrund. 3) Uppnå praktiskt förverkligande av likabehandling och social delaktighet, och att lärare får en större didaktisk verktygslåda. Effekterna av detta projekt kommer att bli en mer dynamisk och professionell miljö inom organisationerna, redo att integrera nya metoder, ökad kapacitet och professionalism för att arbeta på europeisk nivå. Projektet kommer att stödja individer i att förvärva och utveckla grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser, för att främja sociopedagogisk och personlig utveckling och att delta i medborgerligt och socialt liv. På individnivå kommer projektet att leda till: Ökad kompetens i främmande språk, större förståelse och lyhördhet för social, etnisk, språklig och kulturell mångfald, mer aktivt deltagande i samhället samt mer positiv inställning till EU:s värderingar. Projektet kommer även bidra till en bättre förståelse för politik och system inom utbildning samt mellan ungdomar i olika länder. Detta genom att bredda och fördjupa ungdomars sociala och politiska deltagande på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Fördjupa det kritiska tänkandet bland unga för att stärka demokratin och bekämpa propaganda och falska nyheter. Ökad kompetens för lärare och elever. På organisatorisk nivå ska projektet leda till: Användbara arbetssätt i den dagliga verksamheten. Kapacitetsbyggd organisation med ökad kvalitet i utbildningen. Skolorna kommer få didaktiska metoder och verktyg för lärande och undervisning samt stärkt kompetens.”

Besök på Fotografiska muséet. På bild syns de ungerska lärarna som var på besök hos oss, vä – hö: Gyuri Iván, Eszter Minich, Katalin Hubai, János Csányi, Hanna Szedenik och Ildikó Renner. Stockholm, juni 2022.
Besök på Fotografiska muséet. På bild syns de ungerska lärarna som var på besök hos oss: Gyuri Iván, Eszter Minich, Katalin Hubai, János Csányi, Hanna Szedenik och Ildikó Renner. Stockholm, juni 2022.

Projektets motgångar

Covid-19-pandemin slog till mitt i projektet. Därför fick vi tyvärr ställa in elevutbytet helt, då det blev omöjligt för oss att förflytta oss mellan landsgränser. Samtidigt kunde vi inte heller garantera deltagarnas säkerhet. Men, lyckligtvis kunde vi slutföra lärarutbytet med ett lyckat resultat. Vi svenska lärare hann att besöka de ungerska lärarna i Budapest (en vecka) ett par månader innan pandemin tog fart på riktigt. Nu i juni kom de ungerska lärarna hit till oss under en vecka och vi kunde därmed avsluta lärarutbytet och få ihop vår lektionsplaneringsportfolio. Dessa lektionsplaneringar kommer att läggas ut på plattformen eTwinning, så lärare inom hela EU kan ta del av dessa. Vi valde även att besöka Fotografiska museet i Stockholm för att kunna arbeta med foto tillsammans med framtida elever och koppla samman detta med likabehandling. Tanken var ursprungligen, inom elevutbytet, att lärare och elever tillsammans skulle få en fotokurs, för att sedan ta foton som skulle kopplas samman med likabehandling, social inkludering och effekterna av social exkludering. Detta skulle mynna ut i en fotoutställning i Filipstad och i Budapest.

Workshop baserad på dokumentären Catwalk + projektet ”Catwalk i skolan” med Pär Johansson från Glada Hudikteatern. På bild syns, bakre raden: Robin Hall, Hanna Szedenik, Eszter Minich, Ildikó Renner, Gyuri Iván, Katalin Hubai, Ulrika Fröding, Tusse Jonsson, Pär Johansson, Victoria Lundin, nedre raden: Malin Skoland Rabitsch och János Csányi. På Spångbergsgymnasiet i Filipstad, juni 2022.
Workshop baserad på dokumentären Catwalk + projektet ”Catwalk i skolan” med Pär Johansson från Glada Hudikteatern. På bild syns, bakre raden: Robin Hall, Hanna Szedenik, Eszter Minich, Ildikó Renner, Gyuri Iván, Katalin Hubai, Ulrika Fröding, Tusse Jonsson, Pär Johansson, Victoria Lundin, nedre raden: Malin Skoland Rabitsch och János Csányi. På Spångbergsgymnasiet i Filipstad, juni 2022.

Våra egna tankar och tips om att söka Erasmusbidrag

Projektet har varit roligt, lärorikt och givande på många plan. Vi upplever absolut att vi genom detta projekt arbetat mer konkret med likabehandling. Hur arbetar du med likabehandling i ditt klassrum? Har du lektionsplaneringar som du kan koppla samman med likabehandling på något sätt? Genom att diskutera dessa frågor och sitta ner tillsammans och dela med sig av egna erfarenheter har vi lärare lärt oss av varandra och byggt ut vår didaktiska verktygslåda kring likabehandling. Vi har såklart även fått inspiration till nya lektionsidéer och skapat dessa tillsammans, efter alla aktiviteter vi kunnat delta i, i och med Eramusbidraget.

Om du känner dig intresserad av att söka Eramusbidrag för din egen skola, så tänk gärna på våra tre tips nedan:

  • Se till att du inte är ensam på skolan att dra i projektet, ha med minst 2-3 andra intresserade kollegor.
  • Be din chef om tid för detta i din tjänst. Att vara med i ett Erasmusprojekt innebär bra reklam för skolan, så det bör ligga i rektors intresse att du och dina kollegor får tid att genomföra detta på ett bra sätt.
  • Vi tycker att det har varit gynnsamt och relativt lättarbetat att ansöka om Erasmusbidrag tillsammans med en utländsk skola där vi haft utbyten sedan tidigare. Men såklart, var inte rädd för att hitta och skapa kontakt med en helt ny skola! På plattformen eTwinning går det att hitta intresserade skolor inom hela EU, som gärna deltar i projekt.
Föreläsning om svensklärarutbildning (Karlstads universitet) med Zara Hedelin. På bild syns: Tusse Jonsson, Zara Hedelin, Robert Arvidsson och Gyuri Iván.
Föreläsning om svensk lärarutbildning (Karlstads universitet) med Zara Hedelin. På bild syns: Tusse Jonsson, Zara Hedelin, Robert Arvidsson och Gyuri Iván.

Deltagande i projektet

Deltagande lärare i projektet är Katarina Ritter von Kogerer, Malin Skoland Rabitsch, Victoria Lundin, Robin Hall, Ulrika Fröding, Robert Arvidsson och Tusse Jonsson från Spångbergsgymnasiet. Från ELTE Apáczai Gimnázium deltar Eszter Minich, Katalin Hubai, Gyuri Iván, János Csányi, Ildikó Renner, Hanna Szedenik och Andrea Vinkler. Utöver det har även fler personal från båda skolor deltagit, och hållit, i workshops, aktiviteter och sociala sammankomster.

Lämna ett svar

Skapa konto