Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

”Elever med särskild begåvning glöms ofta bort”

Hösten 2024 planerar Ruc (Regionalt utvecklingscentrum) att starta professionssatsningen ”Pedagogik för särskild begåvning”. Syftet är att öka kunskapen om undervisning för barn och elever med särskild begåvning. Susanne Hansson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är processledare för satsningen. Varför startar ni den här professionssatsningen?

– Den här elevgruppen förbises ofta och det finns en utbredd föreställning om att dessa elever klarar sig på egen hand. Vanligtvis får de samma uppgifter som resten av klassen, utan extra utmaningar, eller så får de mer utmanade uppgifter men där det saknas progression i utmaningarna. De här eleverna behöver mycket vägledning för att stimuleras ytterligare inom skolämnena, annars riskerar de att tappa motivationen och det kan påverka deras välmående negativt. Lärarnas uppdrag är att bemöta alla elever och syftet med den här satsningen är att deltagarna ska utveckla en djupare förståelse för hur särskild begåvning tar sig uttryck och hur undervisningen kan anpassas. Skolan ska vara till för alla elever och den här elevgruppen har länge varit försummad. 

 Hur vanligt är det med elever som är särskilt begåvade?

– Det finns olika uppgifter på det men enligt Skolverket uppskattas det till cirka fem procent, vilket motsvarar ungefär 1–2 elever per klass. I internationella undersökningar är siffran högre. Kunskapen om vad särskild begåvning är och hur det kan ta sig uttryck i klassrummet är dock inte särskilt stor eller djup och det finns ingen tydlig beskrivning på detta. Det visar sig på olika sätt i olika ämnen beroende på vem personen är. Det är vanligt att elever med särskild begåvning underpresterar i skolan eftersom de inte vill sticka ut. Det är också vanligt förekommande att det finns andra funktionsnedsättningar som samspelar med detta och särskild begåvning kan maskera dessa på olika sätt.

Hur kommer upplägget för professionssatsningen se ut?

– Den kommer bland annat inkludera en introduktion till särskild begåvning som kunskapsområde och hur det kan identifieras samt hur det påverkar den socioemotionella utvecklingen och psykiska hälsan. Det är vanligt att dessa elever har en ojämn utveckling, där de kan vara framstående intellektuellt men inte hänga med i den emotionella och sociala utvecklingen. Professionssatsningen kommer även täcka grundläggande specialpedagogik, innehålla workshops och ge en översikt av relevanta styrdokument och juridiska riktlinjer. Tanken är att satsningen ska ge underlag för skolor och förskolor att skapa handlingsplaner kring hur lärare kan bemöta elever och barn samt förbättra deras skolsituation.

Målgruppen för professionssatsningen är lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt speciallärare och specialpedagoger. Sista anmälningsdag är den 11 april.

Hitta mer information och anmälan här.

Lämna ett svar

Skapa konto