Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

From Doing to Learning

17 år som lärarutbildare på Karlstads universitet och 2,5 års forskarstudier resulterade för Susanne Walan i avhandlingen:

”From doing to learning. Inquiry- and context-based science education in primary school. ”

Från görande till lärande i naturvetenskapliga ämnen under de första skolåren. Alltså inte den gamla slagdängan från Dewey; ”learning by doing”. Nej, det krävs mer än bara ett görande för att få till ett lärande, menar Susanne. 

Först och främst måste görandet bottna i en förståelse hos både lärare och elever om varför de gör det de gör. Det kan kanske tyckas vara en självklarhet för många. Men Susanne visar i sin avhandling att eleverna många gånger tycker görandet visserligen är roligt, men egentligen inte har en aning om varför de gör det de gör eller vad de kommer fram till och lär sig genom att göra det. Likaså menar Susanne att lärarna ibland saknar en förståelse inför varför de väljer en viss undervisningsstrategi.

– Det är viktigt att eleverna har roligt, men undervisningen ska ju också syfta till att uppnå kursernas lärandemål, säger Susanne. Det primära målet är ju att eleverna ökar sina kunskaper om naturvetenskap både som ämne och metod samtidigt som de utvecklar ett kritiskt tänkande. Att redan under de första skolåren bygga upp elevernas förmåga till vetenskapligt förhållningssätt och förmåga till kritiskt tänkande är oerhört viktigt, menar Susanne, för att de i framtiden ska kunna vara med och fatta beslut i samhället; på alla nivåer och inom alla områden.

Fyra studier

Avhandlingen består av fyra studier, varav de första tre behandlar lärares inställning till och reflektioner utifrån undervisningsmodellen IC – BaSE. Namnet står för Inquiry- and Context-Based Science Education, med andra ord, undersökande arbetssätt med kontexter som är intressanta och relevanta för eleverna.  Den fjärde studien följer sedan upp elever som undervisats med modellen. Hur ser det ut med dessa elevers förmåga att dra samband, reflektera och sätta in naturvetenskapliga kunskaper i ett vidare sammanhang? Vad tycker de här eleverna om sin undervisning i de naturvetenskapliga ämnena? 

Utfallet av studien visar att metoden är framgångsrik vad gäller att göra eleverna delaktiga och engagerade i undervisningen. Därutöver visade det sig att metoden är framgångsrik även för elever som i vanliga undervisningssammanhang inte är högpresterande.

Modellen

Susanne ger ett exempel på en undervisning som följer IC- BaSE:

Modellen är enkel:

1.      En kontext presenteras för eleverna. Det ska vara något större, som man vet är i deras intresse eller del av deras vardag. Kontexten har någon form av större frågeställning. Ett exempel. Vi ska köpa in tvål till klassrummen. Vilken tvål ska vi köpa?

2.      Eleverna får planera undersökningar utifrån frågeställningen. Det innebär att de själva måste fundera fram vad de ska undersöka kring tvål och planera hur undersökningen ska gå till. Sen ska de utföra sin undersökning och dra slutsatser.

3.      Återkoppling tillsammans i hela klassen efter undersökningarna. Vad har man kommit fram till? – Vad är viktigt att veta om man ska köpa tvål? I det här fallet struntade man i pris. Doft var inte heller det viktigaste kom eleverna fram till utan att tvålen skulle tvätta bra! Alltså, vad är det i tvål som gör att det tvättar rent?

Efter att dessa moment hade genomförts tillverkade eleverna också egna tvålar.

Det de lärde sig var att planera, genomföra och dra slutsatser från sina undersökningar. De lärde sig också vad tvål är och ungefär hur tvål fungerar för att faktiskt tvätta rent.

Fortbildning för lärare

Det finns möjligheter för skolor, skolledare och lärare att ta del av mer om IC-BaSE modellen. Det kan ske på olika sätt, antingen i form av en föreläsning, fortbildningsdagar eller workshops.

– Upplägget kan vi planera tillsammans utifrån de förutsättningar, intressen och behov som finns , säger Susanne.  

Kontakta gärna Susanne direkt för diskussioner kring fortbildning eller föreläsningar:

susanne.walan@kau.se

Läs vidare! 

Susanne Walan på Karlstads universitet

Läs avhandlingen i sin helhet här

Text: Lisa Svensson

 

 

Lämna ett svar

Skapa konto