Dokument

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – en sammanställning av de nya bestämmelserna

Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.

Eftersom det kommer en del frågor och många inte känner sig helt på det klara med vad som gäller har jag försökt att göra en sammanställning om de nya bestämmelserna.

En fråga jag fått är om särskolan är en stödinsats i sig eller om man även inom denna skolform måste arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram? Och svaret är: Ja, det ska man! Bestämmelserna gäller även särskolan.

Det finns två former av stödinsatser – extra anpassningar och särskilt stöd:

Extra anpassningar

• Är av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

• Dessa bestämmelser gäller för alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för fritidshemmet. 

• Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

• Extra anpassningar skrivs med fördel in i elevens IUP.

Särskilt stöd

• Detta är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

• Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

• Dessa bestämmelser gäller för elever i alla skolformer, dock ej kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, samt utbildning i svenska för invandrare.

• Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram

Bedömning av stödbehovet görs utifrån kunskapsmål och kunskapskrav

• Bedömningen utgår från hur eleven utvecklas mot att nå kunskapskraven i olika kurser/ämnen.

• En elev kan i nuläget nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om; en elev med funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter, upprepad eller långvarig frånvaro.

Tidpunkter för när olika stödinsatser skall sättas in

• Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar.

• Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.

• Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig skolpersonal en anmälan av elevens eventuella stödbehov till rektor.

• Det går inte att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en anmälan till rektor görs. Tidpunkten för detta måste avgöras i varje enskilt fall.

Hoppas detta bringar någon klarhet i vad som gäller vid extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

 Mer finns att läsa på http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar

// Maria Bergqvist, lärare på gymnasiesärskolan, Tingvallagymnasiet – förstelärare och studerande till speciallärare.
För frågor: maria.bergqvist@karlstad.se

Taggar