Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Barns språkutveckling i fokus

Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet. Det blev en dag fylld med glada deltagare som delade med sig av tillbakablickar och erfarenhetsutbyten om att lyfta fram glädje, lek och humor och att förundras över det lilla och sedan sätta in det i ett större sammanhang – allt med målet att främja barns språkutveckling.

Annica Hagel Arvidsson, biblioteksutvecklare på Region Värmland, Monica Evermark, föreståndare Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet, samt Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogik vid Karlstads universitet, har tillsammans arbetat med professionssatsningen.

Det var våren 2022 som professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet startade. Syftet var att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård skulle hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.

– Vi har arbetat med att skapa en samsyn och förundrats över hur de yngsta barnen uttrycker sig med hela sin kropp, säger Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogik vid Karlstads universitet och den som lett professionssatsningen. Under träffarna har vi lyft hur de yngsta barnen kommunicerar med andra, skapar mening och språkar på alla möjliga sätt. De teorier som jag valde har ingått som en röd tråd, vilket har gjort att deltagarna blivit mer medvetna och stärkta. Alla vuxna som möter de yngsta barnen är så viktiga och betydelsefulla. Jag har alltid pratat om ”Det mesta och bästa ska vara för de minsta”. Det har alla deltagare förstått efter denna satsning och det gör mig verkligen så glad.

Deltagare delade med sig av erfarenheter och lärdomar

Professionssatsningen har bestått av åtta träffar. Efter varje träff har deltagarna mött andra i en så kallad lärgrupp inom sin kommun, varje lärgrupp har letts av en lärledare.

Emily Korstanje är rektor och förskollärare på förskolan Kullerbyttan, en fristående förskola som tillhör Säffle kommun, men har Medborgarskolan som huvudman. Förskolans profil är hälsa och rörelse. Hon är glad att de fick möjlighet att vara med på professionssatsningen.

– Språkutveckling är ett otroligt viktigt och aktuellt ämne att arbeta med i förskolan. Språk genomsyrar verksamheten ständigt och våra pedagoger har både kunskap och erfarenhet när det gäller språkarbete i förskolan, men det är värdefullt att få nya perspektiv och ny kunskap som vi kan implementera i vår verksamhet. Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande är en kraftfull metod för att främja språkutveckling i förskolan.

En av deltagarna: Emily Korstanje, rektor och förskollärare på förskolan Kullerbyttan, en fristående förskola som tillhör Säffle kommun, men har Medborgarskolan som huvudman. Hon är glad att de fick möjlighet att vara med på professionssatsningen.

Förskolan Kullerbyttan har en mångfald av nationaliteter och språk och arbetar på flera olika sätt.

– Vi lär oss vid samlingar, på utflykter, genom gestaltningar och dramatiseringar, musikstunder, promenader och olika idrottsaktiviteter. Vår utgångspunkt är läroplanen, vad barnen visar intresse för och vilket kunnande de tidigare tillägnat sig. Vi uppmärksammar särskilt barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barnen har alltid fri tillgång till böcker, både på förskolan och i ett hallbibliotek så att föräldrarna kan låna hem. Vi besöker också regelbundet biblioteket, säger Emily Korstanje.

En av lärledarna som delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar var Elisabet Thörnblom specialpedagog i förskolan i Arvika.

– Det har varit deltagare från förskola, barnhälsovård och bibliotek. Det har uppskattats och gynnat samarbetet väldigt bra. Vi har hittat samverkansmöjligheter genom att mötas och ha erfarenhetsutbyten. Under en träff tittade vi på hur man kan arbeta språkstimulerande med barnen. Alla yrken är viktiga. Tillsammans med vårdnadshavare uppmärksammar förskolan barn i språkutvecklingen. Barnhälsovården gör språkscreening vid olika åldrar och remitterar vid behov till logoped. Biblioteken är viktiga för att låna ut böcker med olika språkljud. Vi hoppas att det i framtiden kommer att finnas ett mer naturligt kollegialt lärande och samarbete mellan de olika professionerna i Arvika kommun, detta för att kunna jobba mot samma mål.

Elisabet Thörnblom, specialpedagog i förskolan i Arvika, var en av lärledarna som delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Blandningen av personalgrupper – en framgångsfaktor

Just blandningen av personalgrupper har uppskattats bland deltagarna. Det är inget som förvånar Inga-Lill Emilsson.

– Jag har vetat att denna samverkan är viktig eftersom alla möter samma barn och vårdnadshavare. De som har lyckats med detta har upplevt det väldigt positivt. Min önskan är förstås att samtliga får till denna samverkan i framtiden. Tillsammans under satsningen har deltagarna skapat en samsyn. De har utvecklat och fördjupat sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens litteracitetsutveckling, det vill säga att barnen tidigt erövrar litteracitet genom bilder, symboler, tecken, berättande, ritande, skrivande, sjungande och så vidare. Barnen kommunicerar och visar i sina handlingar att de till exempel läser, skriver och ritar. Samspel med andra i en lekfull och språkrik miljö är därför av stor betydelse. Deltagarna har förundrats över att de yngsta barnen språkar, leker och skapar mening med andra på alla möjliga sätt. Mina egna begrepp om att barnen är bodyala och fonala har spridit sig i regionen. Jag blir så lycklig över detta. Det gör att de har fått begrepp som lyfter fram och respekterar de yngstas sätt att kommunicera även innan barnen använder ord.

Det är inte bara en förändrad syn på de yngsta barnen som har skett under satsningen.

– Det har även skett kreativa förändringar i miljön som väcker förundran och språk-lek-lighet. Jag hoppas att alla som varit med i satsningen sprider sina erfarenheter och lärdomar samt fortsätter att förundras och skapa kreativa idéer som utvecklar språk-lek-lighet framöver. Alla deltagare kan känna sig stolta för det är helt fantastiskt vad mycket som har hänt. Min dröm i framtiden när det gäller vårdnadshavare är att de har barnvagnarna vända så att barnet ser en engagerad, intresserad och förundrad vuxen som tittar, förundras, pekar och pratar om allt som händer runt omkring.

Mer information om professionssatsningar och yngre barns språkutveckling

Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet är en av Regionalt utvecklingscentrums, RUC:s, professionssatsningar.

Läs mer och ta del av en film om vad RUC:s professionssatsningarinnebär
Läs mer om professionssatsningen: Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet.
Läs mer i tidigare artikel: Lekpedagogik stärker barns språkutveckling

Professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet sker i samarbete med Region Värmlands satsning Förundran – Bokstart i Värmland, som genomförs med stöd av Kulturrådet. 
Du kan läsa mer om Region Värmlands satsning Förundran – Bokstart i Värmland här.

Inga-Lill Emilsson har varit ledare vid Karlstads universitet under fyra år för Skolverkets satsning Läslyftet i förskolan. Där finns sex moduler där det bland annat presenteras forskning, filmer och diskussionsfrågor. Barnhälsovårdens arbete med barns språk- och lekutveckling finns inte med.
Du hittar lärportalen för Läslyftet i förskolan här.

I artikeln Låt alla sinnen tala från Förskoletidningen kan du läsa mer om Inga-Lill Emilssons påhittade begrepp om att barn är bodyala, fonala och verbala.

Läs mer om litteracitetsutveckling i avhandlingen: Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto