Karta

Rita din läsförståelse

För en vecka sedan fick jag en uppgift som jag skulle testa i min klass. Jag hade varit på RUC:s seminarieserie ”Läsförståelse och läsundervisning” på Karlstad universitet och blivit fylld med inspiration och idéer. Uppgiften gick ut på att låta eleverna visualisera text. Eftersom jag kände att jag jobbat mycket med skönlitteratur i mina klasser ville jag utmana både mig själv och mina elever och låta dem få en faktatext.

Mellan raderna

Svenska barn och ungdomars läsförmåga och läsförståelse av längre texter har sjunkit och skolor runt om i landet har antagit uppgiften att ”lära” barn läsa på djupet och mellan raderna.  På Nobelgymnasiet har vi påbörjat ett läsutvecklande arbetssätt och en grupp lärare är även delaktiga i RUC:s seminarieserie ”Läsförståelse och läsundervisning” på Karlstad universitet. Vi har därmed fått möjlighet att lyssna på Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete på Karlstad universitet, som forskar i läsning och litteraturundervisning.

Visa!?

Eleverna behöver få känna att det de gör spelar roll och att de gör saker på riktigt, att skolan hjälper till med att lära för livet. Vi lär oss hela tiden nya saker medvetet och omedvetet. Vi talar om att vi behöver höja motivationen hos eleverna och ge dem ”skollust”. Detta kan man åstadkomma på många olika sätt, ett är att förlägga redovisningar utanför skolan t ex. på biblioteket, i affärer eller på museum. Det räcker långt även med att redovisa och lära andra elever och andra årskurser, ställa ut på andra ställen än i klassrummet, i t ex.

Formativa utvecklingssamtal

På Nobelgymnasiet har vi pratat mycket om det formativa förhållningssättet det senaste året, d.v.s. uppfattningen om att bedömning kan främja elevens lärande om målen och vägen dit synliggörs ordentligt för eleven. Formativ bedömning är förövrigt en av de framgångsfaktorer som skolforskaren John Hattie lyfter fram som den allra starkaste i sin omfattande studie om vad som påverkar elevers lärande på ett positivt sätt (Visible learning, 2008).

Bedömning

Nu är arbetet i full gång på skolan och vi har alla kommit igång med våra kurser. Jag som förstelärare i matematik har arbetat med att ta fram tester/inlämningar i matematik för att kunna följa våra elevers lärande och utveckling. Det är ett viktigt verktyg för att kunna stanna upp och se om eleverna tagit till sig bl a de matematiska begrepp och procedurer som vi arbetat med. När jag läser Artikeln ”Bedömning för undervisning och lärande” av Mikael Holmqvist Göteborgs Universitet och Astrid Pettersson Stockholms Universitet så finnas det med många viktiga aspekter kring bedömning.

Hästen i pedagogiken – hur fungerar det?

Skolhästen Sigge, vår medarbetare på gymnasiesärskolans Naturbruksprogram 1-4 finns inte mer. Dessutom är programmet i sig nedlagt och de sista naturbrukseleverna avslutar sina kvarvarande kurser på Nobelgymnasiet. Det här är ett inlägg till minne av en verksamhet och utbildning i verkligheten, där hästen Sigge stod i centrum för att ge eleverna ett sammanhang i naturbruksämnena.

häst och en kram

Sidor