Utbildning och deltagande i forskningsprojekt – Motiverande samtal i skolan

Till dig som är lärare i årskurs 5-6:

Vill du delta i en kostnadsfri utbildning i Motiverande samtal under ht-2020?

Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som används för att hjälpa människor tillsammans förändring, där stor vikt läggs på att stärka individens motivation och tilltro till egen förmåga. Tidigare forskning har visat att MI kan främja och förbättra elevers skolresultat, men det saknas nationell forskning utifrån ett lärarperspektiv.

I detta forskningsprojekt vill vi därför utbilda lärare i MI, för att studera hur lärare upplever tillämpningen av denna samtalsmetod. Vidare vill vi även undersöka om lärares tillämpning av MI kan påverka elevers inre motivation och lust att lära. Vi har valt att rikta oss mot lärare i årskurs 5-6.

Forskningsprojektets genomförande

Inom projektet erbjuds lärare gemensamma utbildningsträffar under en termin, fördelat på totalt 10 timmar. Utbildningsträffarna ger en introduktion till MI och ger kunskap om samtalsmetodens förhållningssätt och dess praktiska tillämpning. Mellan träffarna får lärarna möjlighet att praktiskt tillämpa sina nya kunskaper i sina klasser, vilket är en del av färdighetsträningen. En enkätundersökning med elever genomförs före och efter utbildningsinsatsen, med fokus på elevernas upplevelse av motivationsmiljö och deras uppfattning av lärarnas relationella förhållningssätt. Kvalitativa intervjuer genomförs med lärarna efter utbildningen. Resultatet kommer sedan publiceras i en doktorsavhandling och i en vetenskaplig internationell artikel, vilket deltagarna kommer få ta del av.

Till studien eftersöks 30 lärare i årskurs 5-6 som vill delta i detta avhandlings-projekt och bidra till skolutvecklingsforskningen.

porträtt Martina Svensson
Martina Svensson, leder forskningsprojektet om Motiverande samtal i skolan.

Datum: 
2020-08-22 8:00

Anmälan

För intresseanmälan att delta i denna utbildning, vänligen kontakta Martina Svensson, Doktorand i pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, martina.svensson@kau.se

Sista anmälningsdag: 
2019-12-02