Skolan som demokratiprojekt – disputation

Ami Hansson Cooper försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Skolan som demokratiprojekt - En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt"

Doktorsavhandling Cooper 2019:22

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten):

 ”I många demokratiska samhällen har skolan ett ansvar att förbereda unga människor för sin roll som demokratiska medborgare. En vanlig utgångspunkt tas i att utbildning om, genom och för demokrati är avgörande för demokratins fortlevnad. I en tid där högerpopulistisk retorik, desinformation och hot mot folkvalda hör till vardagen förefaller det viktigare än någonsin att utbilda för demokrati.

Avhandlingens syfte är att kritiskt granska konstruktionen av grundskolans demokratiuppdrag och vilka konsekvenser den får för lärarsubjektet. Baserat på de politiska filosoferna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes poststrukturella teorier om diskurs, hegemoni och radikal demokrati konstrueras ett ramverk för att analysera ett urval av nationella utbildningspolitiska texter mellan 2009 – 2018.

Tidigare forskning visar att debatten om det demokrati- och medborgarfostrande uppdraget närmar sig en marknadsliberal position och flera diskurs- eller textanalytiska studier indikerar diskurser och språkbruk som influerats av nyliberal ideologi. Resultatet från studien visar hur uppdraget tar form i relation till mål- och resultatstyrning, dokumentation och kvalitetssäkring där demokratiuppdraget tar form som en del av ett managementperspektiv. En särskild form av styrning i skärningspunkten mellan en juridisk reglering av mellanmänsklig samvaro, deliberativa samtalskvaliteter och betoningen av konsensus resulterar i att demokratiuppdraget konstrueras som den kränkningsfria skolan.

Avhandlingens bidrag består i att ställa nya frågor om skolans demokratiuppdrag och belysa hur uppdraget tillskrivs mening och vilka konsekvenserna av detta blir.”

porträtt forskaren Amy Cooper
Disputerande Amy Hansson Cooper

Medverkande

Kerstin Von Brömssen, opponent, professor, Högskolan Väst

Robert Thornberg, betygsnämnd, professor, Linköpings universitet

Maj Asplund Carlsson, betygsnämnd, professor emerita, Högskolan Väst

Maria Hjalmarsson, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet

Datum: 
2019-09-13 13:00 - 15:00
Plats: 
Karlstads universitet, 9C 203 Nyqvistsalen
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Öppet för alla intresserade

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Cathrine Andersson Busch
Telefon: 
054-700 18 48