Mot ett inkluderande klassrum – professionssatsning

Hösten 2021 planerar RUC att starta en professionssatsning för lärare där vi ska erbjuda såväl förhållningssätt som strategier och verktyg för att ta ytterligare steg i riktning mot ett inkluderande klassrum. I ett inkluderande klassrum får alla elever plats och allas behov av stöd, ledning och stimulans tillgodoses. En vacker vision kanske, men ändå en att som lärare sträva mot, i små och stora steg.

En tredelad illustration där den första visar tre olika långa personer som står på varsin låda och den kortaste når inte upp att se över en mur. På den andra bilden har den kortaste fått lådan från den längsta och nu ser alla nätt och jämt över muren på fortbollsmatchen. På den tredje bilden är det ett genomskinligt stängsel istället för en mur och alla ser bra utan lådor.
Illustration: Ellen Olsson

Upplägg och innehåll

Under ett och ett halvt år under 2021-2022 genomförs åtta träffar på distans via det digitala kommunikationsverktyget Zoom. Mellan träffarna genomförs olika aktiviteter utifrån givna uppgifter på hemmaplan vid den skola där man är verksam. Innehåll och upplägg utgår från tre teman:

  • Alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Hur kan vi ta stöd i Barnkonventionen som svensk lagstiftning för att tillgodose att barns rättigheter efterlevs? Vilka andra internationella och nationella policys och regler har betydelse för alla barns rättigheter till utbildning och utveckling?
  • Relationell specialpedagogik, där elevers svårigheter förstås i sitt specifika och konkreta sammanhang och där mellanmänskliga relationer är centrala. Kunskap, omsorg och fostran integreras i förhållningssättet och förtroendefulla relationer ses som grundläggande för barns och ungas lärande och utveckling.
  • Universell design för lärande, UDL. Förhållningssätt och strategier för ökad inkludering och måluppfyllelse i det ordinarie klassrummet. Nyckelbegrepp: Skapa motivation, erbjuda olika vägar utveckla och uttrycka kunskap.

Processledare för professionssatsningen är Åsa Olsson, docent i pedagogiskt arbete och Monica Evermark, föreståndare för RUC. Innehållet bygger på aktuell forskning, och föreläsningar hålls av aktiva forskare och praktiker inom de tre valda temaområdena. Deltagare kommer att delas in i fasta lärgrupper för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.

Kollegialt lärande med lärledare

RUCs professionsutveckling i nätverksform bygger på kollegialt lärande och syftar till att etablera och stärka strukturer som ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. Vid träffarna får lärledarna samtalsverktyg för att leda det kollegiala lärandet som till exempel föreställningskartor och lärande samtal. Ett viktigt syfte för dessa träffar och samtal är erfarenhetsutbyte vad gäller att leda kollegors arbete i ett utvecklingsarbete i sin kommun och på sin enhet. Utgångspunkten är skolans styrdokument och elevers måluppfyllelse.

Lärgrupperna leds av lärledare som kommunen/rektor valt ut. Lärledarna förbereds för sitt uppdrag genom särskilda träffar vid Karlstads universitet. Dessa träffar sker vid 5 tillfällen under professionssatsningen. Ansvariga rektorer bjuds in till den första träffen.

Höstens närträffar 2021

Datum: 15/9, tid: 09.00-15.30, plats: Zoom

Introduktion: Elevers rätt till likvärdig och inkluderande utbildning

Föreläsare: Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik

Datum: 19/10 tid: 09.00-15.30, plats: Zoom

Elevers rätt till likvärdig och inkluderande utbildning - uppföljning och erfarenhetsutbyte

Föreläsare: Åsa Olsson, docent i pedagogiskt arbete

Datum: 2/11, tid: 09.00-15.30, plats: Zoom

Föreläsare: Johnas Aspelin, professor i pedagogik

Inför 2022 planeras närträffar i följande veckor; v.8, v,17, v37, v.43, v48

Datum, tid och plats för lärledarträffarna

2021
1/9, 16/11

2022
23/3, 30/8, 7/12

Tid: 13.00-16.00
Plats: Zoom

Datum: 
2021-09-15 9:00
Målgrupp: 
Lärare som arbetar i grundskolan. Ansvariga rektorer är välkomna att delta vid första lärledarträffen samt att ta del av föreläsningarna.

Anmälan

Anmälan kommer att vara öppen till och med 30 augusti. Rektorer anmäler sina deltagare.

Sista anmälningsdag: 
2021-08-30
Kostnad: 
Omkostnadsavgift för utbildningen är 4500kr per deltagande lärare från RUC:s samverkanskommuner. För övriga deltagare gäller 6500 kr i avgift. Faktureras hösten 2021. Fika ingår vid varje närträff på universitetet.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Åsa Olsson, Karlstads universitet