Forsknings-After Work på Plaza

Välkommen till forsknings-After Work på Hotel Plaza, innergården. Vi bjuder på lite tilltugg och man har möjlighet att köpa egen dryck.

Temat för eftermiddagen är Utveckling Lärande och Forskning (ULF). Vid denna forsknings-AW ges möjlighet att ta del av lärandet i de forskningsprojekt som tilldelats medel inom satsningen för praktikutvecklande forskning.

innergård på Hotel Plaza i Karlstad

Vi vänder oss till dig som förskollärare, lärare, rektor, skolchef och forskare. Här kan man knyta kontakter och fördjupa angelägna frågeområden för kommunen/förskolan/skolan om framtida gemensamma praktiknära forskningsprojekt. Forskare kommer också föreslå projekt de är intresserade av att genomföra med verksamma i skolan.

Det ges även möjlighet att diskutera samverkan kring forsknings och utvecklingsprojekt utifrån den regionala behovskartläggningen som gjordes 2018 i samverkan med skolhuvudmännen. Följande områden lyftes fram:

  • Digitalisering och lärande. Likvärdighets- och undervisningsperspektiv
  • Läs- och skrivutveckling. Tidig läsinlärning
  • Hälsofrämjande aktiviteters betydelse för lärandet.
  • Motverka psykisk ohälsa. Stimulera motivation.
  • Ledarskapet och dess betydelse för lärprocesserna.
  • Likvärdighet och jämställdhet
  • Förskollärarnas ansvar för undervisning. Kvalitet i förskolan.
  • Undervisningsprocesser

ULF – bakgrund

Regeringen gav 2017 i uppdrag åt Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och prova olika modeller for långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudman inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Projektet förkortas ”ULF”.

Forsknings-After Work arrangeras av RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet.

Datum: 
2019-03-07 16:00 - 19:30
Plats: 
Hotel Plaza
Västra Torggatan 2
65225 Karlstad
Målgrupp: 
Förskollärare, lärare, rektor, skolchef och forskare

Anmälan

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande och oanmäld frånvaro debiteras 500 kr.

Sista anmälningsdag: 
2019-03-05
Kostnad: 
Kostnadsfritt. Vi bjuder på tilltugg. Dryck finns att köpa.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Monica Evermark, RUC vid Karlstads universitet
Telefon: 
054-700 1987