Förståelse av uppdraget och strategi för språkutvecklande arbete

Skolinspektionens rapport "Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling" belyser hela styrkedjan från huvudman till individ. Genomgående är att förskolechefers och förskollärares förståelse för respektive uppdrag är avgörande för att utveckla ett flerspråkigt arbetssätt. Förskolechef måste vara den pedagogiska ledare som uppdraget innebär, för att ta ansvar och leda verksamheterna så att varje barn får den utbildning de har rätt till. Ledningen måste ha kunskap om språkets betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärna måste ta ansvar för att utforma ett gemensamt förhållningssätt som ska generera i ett språkutvecklande arbetssätt samt att skapa pedagogiska lärmiljöer och aktiviteter som verkar språkstimulerande.

Finland som är ett officiellt tvåspråkigt land har tydligare strategier för det flerspråkiga arbetet i skola och förskola. Där finns olika inriktningar för språkutvecklande arbetssätt från språkberikad småbarnspedagogik där upp till 25 procent av undervisning sker på ett annat språk än modersmålet, till tidigt fullständigt språkbad på svenska eller finska.  (Luukkainen & Kultti, 2017)

Det finns mycket kunskap och erfarenheter att hämta i våra grannländer när det handlar om att skapa strategier. Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan Lpfö98/16 beskriver hur förskolan ska stimulera barnens språkutveckling i såväl svenska som sitt modersmål. Det kan innebära att förskollärare måste förhålla sig till ett tiotal språk som pratas på förskolan. Därför är det viktigt att formulera en strategi för hur ett sådant språkutvecklande arbetssätt ska gå till.

Skolverkets stödmaterial "Flera språk i förskolan" redogör för förhållningssätt och praktiska exempel för flerspråkigt arbete i svensk förskola utifrån gällande styrdokument. Där bearbetar man föreställningar om att utveckla flera språk, kodväxling och föräldrasamverkan. Där beskrivs att det finns olika teorier om hur barn tillägnar sig språk men att språkinlärning dock alltid sker i, för barnet, meningsfulla sammanhang. Barnets olika språk bör därför förenas i barnets lek och aktiviteter.

Det handlar om att inte enbart se språket som mål utan som medel för att tillägna sig kunskap om världen. Modersmålsstödet bör inte utformas separat från undervisning i det svenska språket. Språken kombineras med fördelen att barnen får utnyttja sina kunskaper i alla sina språk. Språk är mer än begreppsuppfattning och uttal. Språk är aktiva handlingar där människan konstruerar och rekonstruerar förståelse av sin omvärld i ett socialt sammanhang.

Ett språkutvecklande flerspråkigt arbetssätt handlar om att förstå sitt uppdrag och inta ett uppmuntrande förhållningssätt där pedagoger och barn tillsammans utforskar språk. Det handlar också om skapa pedagogiska lärmiljöer där barnen på olika sätt får tillgång till alla sina språk (tex via appar, QR-koder, sånger, ramsor, kortfilmer osv.) Det handlar om kommunikation. Att prata om olika språk och att vara nyfiken och ta tillvara på barnens olika förmågor och kunskap.