Att realisera en förskola/skola för alla

Jag vill här i korthet problematisera möjligheter och hinder för att realisera en förskola/skola för alla barn. Jag har i många olika sammanhang diskuterat med pedagoger som känner en frustration gällande barn som utmanar dem i yrket. Barn som inte beter sig eller presterar utifrån förskollärare/lärares förväntningar. Vi står inte utan forskning och beprövad erfarenhet vad gäller att skapa verksamheter där alla barn/elever kan utvecklas och lära. Trots framgångsfaktorer som inkluderande arbetssätt, förtroendefulla relationer, och kunskap om den pedagogiska lärmiljöns betydelse för barnets tillblivande, står förskollärare/lärare handfallna i enskilda situationer vad gäller att anpassa verksamheten utifrån de individer som ingår i den.

Åsa Gardelli, professor i specialpedagogik, har vid ett föredrag redogjort för hur skolväsendet historiskt sett kategoriserat elever efter sina förutsättningar att passa in i normen för verksamheten. Benämningar som trög, psykopat och obildbar har avlöst varandra genom tiden för att beskriva barnets/elevens bristande förmåga i skolsituationen. Något som hon menar ännu inte förändrats mer än valet av benämningar. Idag är de av bio-psykologiska slag och förkortningarna för neuropsykiatriska funktionsvariationer omtalas i folkmun som bokstavskombinationer och barnet/eleven som bokstavsbarn (ADHD, ADD, AS, osv.) Elever som ofta blir funktionshindrade i förskolans/skolans form av verksamhet, men som många gånger inte har samma funktionshinder i fritidsaktiviteter och föreningsliv. Något som jag tolkar som att normen för förskola/skola är alltför snäv och behöver utmanas och förändras.

För att verkligen realisera en förskola/skola för alla krävs därför problematisering av formen för förskolan/skola. När inte alla barn kan vara en del av förskolan/skolan är formen fel. Det är inte barnet/eleven som ska anpassas till utbildningen. Det är utbildningen som ska formas utifrån de elever som ska ingå i den. På så vis kan vi arbeta utifrån elevers olika förmågor och vidga synen på vad utbildning kan vara...

Leg. förskollärare/Lärare Emelie Johansson