Arbetssättet är viktigast vid ett förändringsarbete

Under hösten genomförde vi stora förändringar på Dirigentens förskola i Karlstad. Vi flyttade ihop tre äldreavdelningar som nu verkar tillsammans. Lokalerna är öppna och tillgängliga för alla. På så vis kan vi nu erbjuda större variation av lärmiljöer som utmanar barnens undersökande och lärande. Vi pedagoger har planerat och utformat lärmiljöerna utifrån läroplanens strävansmål. Lärmiljöerna är däremot aldrig statiska. De behöver vara förändringsbara utifrån vilka barn som verkar i dem. Det är bla så barnen får ett reelt inflytande, genom att förskolan är deras att nyttja utifrån motivation och intresse.

Att flytta möbler och skapa lärmiljöer är det enklaste i ett förändringsarbete. Det stora arbetet ligger i att  skapa ett framgångsrikt arbetssätt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt. Det är något som tar tid och kräver engagemang...

För att uppnå ett gemensamt arbetssätt på vår förskola arbetar vi såhär:

  • Professionalitet! Alla forum för samtal, ideer, pedagogiska diskussioner, dokumenterande och beslutsfattande SKALL vara utifrån vår profession och de styrdokument vi är skyldiga att förhålla oss till. INTE personligt tyckande. Endast då kan vi föra professionella resonemang och höja kvaliteten på förskolan.
  • Schemalagda pedagogiska möten i helgrupper/tvärgrupper. Här behandlar vi ämnen som barnsyn, professionalitet, pedagogik, förhållningssätt etc. Vi diskuterar dilemman, forskning, litteratur i relation till våra styrdokument och vår egen verksamhet. På så vis kompetensutvecklar vi oss tillsammans och skapar en samsyn.
  • Vi för en gemensam pedagogisk dokumentation som kvalitetssäkrar verksamhetens innehåll. Den är barnens arbetsmaterial, pedagogernas, diskussionsunderlag, reflektionsmaterial, presentationsmaterial till föräldramöten/utvecklingssamtal osv. Vi pedagoger arbetar systematiskt med detta underlag en gång i veckan.  

När jag och min kollega Pernilla Malmgren Johannesson håller föreläsningar för grupper om lärmiljöer och framgångsrika arbetssätt uttrycker många pedagoger en rädsla inför stora förändringar. Med all rätt. För om man kastar sig in i förändringsarbetet utan att förstå varför och vad man vill uppnå så upplever många att de inte har någon kontroll på verksamheten. Det är därför viktigt att ha diskuterat arbetssätt och förhållningssätt innan man genomför de praktiska förändringarna. Men ännu fler pedagoger uttrycker ett behov av en förändring för att det arbetssätt man har helt enkelt inte överensstämmer med den reviderade läroplanen.