Olika kulturer och traditioner i förskolan

Olika kulturer och traditioner i förskolan

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står skrivet att verksamheten ska utformas på demokratiska grunder och att den ska utveckla barnens förmåga till öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt.

Det är därför ytterst viktigt att förskolan som verksamhet synliggör olika kulturer och traditioner. Min erfarenhet är att förskolan är en verksamhet där man håller hårt i sina traditioner. Däremot har man svårt att ta till sig nya. I diskussioner om traditioner har många svårt att förhålla sig till en professionell åsikt som utgår från verksamheten. Det är i de samtalen som eget tyckande och privata åsikter tillåts ta överhanden.

När vi är på vårt arbete i förskolan måste vi ha en professionell ställning och utgå från styrdokumenten och vårt pedagogiska uppdrag. Först då kan vi nå en pedagogisk samsyn som vi som förskola står för. Först då kan vi bli säkra i våra beslut och vårt ställningstagande.

I förskolans verksamheter ingår människor från hela världen. Pedagoger, vårdnadshavare och barn som kommer från eller har anknytning till olika delar av världen. Vi ingår alla i olika kulturer. Därför är det viktigt att förskolan som verksamhet uppmärksammar olika kulturer och traditioner. Det räcker inte att lyfta de traditioner som vilar på den kristna tron. Vi måste bjuda in olika traditioner och visa på vilken mångfald som finns. Inte bara i världen, utan i det multikulturella svenska samhället.

Det skapar tillhörighet, förståelse och solidaritet. Samt många tillfällen att fira. På så vis får också barnen och vårdnadshavare inflytande på innehållet i förskolan och verksamheten blir deras.

På vår förskola har vi beställt en multireligiös almanacka för att se hur olika högtider infaller. Resten av informationen får vi av vårdnadshavare genom att ställa frågor och intressera oss för deras traditioner. Det ökar samverkan mellan förskola och vi lär av och om varandra.

Förskollärare Emelie Johansson

 

 

Vi dansar med sjalar till kurdisk musik för att uppmärksamma Nawros