Barn lär av barn

Andra (redan inskolade) förskolebarn är viktiga för nyanlända barns lärande om hur man kommunicerar och deltar i förskolans verksamhet, menar Ellinor Skaremyr i sin licentiatuppsats (se klickbar länk nedan). När nyanlända barn inskolas i förskolans verksamhet har de redan med sig en rad olika kommunikativa förmågor.

Innan barnen gradvis lär sig mer av det svenska talade språket så kommunicerar barnen med kroppen (det vi till vardags kallar för kroppsspråk), men även genom att använda material och strukturer som finns i förskolans verksamhet. De nyanlända barnen språkblandar och hittar på egna språk, men de använder sig även av en strategi som kallas för att skugga. Det betyder att barnen repeterar det som den andra säger och/eller gör med en sekunds fördröjning.

En viktig uppmaning till pedagoger i förskolan är därför att ta med andra barn i inskolningen av nya barn, som då kan lära av de mer erfarna barnen hur man gör på förskolan. Det är även viktigt för pedagoger att vara uppmärksamma på att barn kommunicerar på andra sätt än genom det verbala språket.

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf

Lärarnas tidning har skrivit en kortare artikel om Ellinors forskning och den hittar man här:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/12/10/barn-lar-snabbt-andra-barn

Ellinor har också intervjuats i radio och den intervjun hittar man här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6018711