Barton och Kristiansson 25 september - En dag om undervisningsstrategier

Tillsammans med Regionalt Utvecklings Centrum (RUC) vid Karlstads universitet anordnar Sundsta-Älvkullegymnasiet en dag om undervisningstrategier. Vi vänder oss till pedagoger på högstadiet, gymnasiet och komvux.

Du kommer till RUCs information och anmälan till dagen via denna länk

På Sundsta-Älvkullegymnasiet kallar vi denna fortbildning för

Arbetsminne, långtidsminne och undervisning

Dagen består av tre steg varav de två första kan förberedas flera dagar i förväg, när det passar dig och dina kollegor bäst. Grundtanken är att man ska samarbeta med ämneskollegor, men det kan fungera bra att samarbeta även över ämnesgränserna.

De två huvudpersonerna som delar med sig av sin kunskap är 

Martin Kristiansson, Karlstads universitet

och

Craig Barton, England författare till "Hjärnan i matematikundervisning" upphovsman till Diagnostics Questions och SSDD problem.

För att skapa en brygga mellan Martins och Craigs insats kommer jag tillsammans med mina kollegor att skapa en liten film med syfte att bidra till att alla lärare oavsett ämne ska känna sig inkluderade.

De tre stegen i fortbildningen är alltså

1) Martin Kristiansson - inspelad föreläsning, ca 60 min.

2) Elisabet Mellroth med kollegor - inspelad film, ca 20 min.

3a) Craig Barton - Liveföreläsning via zoom med insprängda diskussionsfrågor, ca 90 min.

3b) Craig Barton - Frågor och samtal med Craig Barton via ZOOM, ca 60 min.

På grund av Covid-19 kommer deltagandet att ske via ZOOM, men grunden för att genomföra och utveckla lyckade undervisningsstrategier är kollegialt samarbete. Vi uppmuntrar därför er som deltar att så långt som möjligt, under rådande omständigheter, sitta tillsammans med era närmaste kollegor.

Det övergripande syftet med denna fortbildning är att med utgångspunkt från forskningsresultat prova konkreta metoder för att fortlöpande utveckla vår undervisning så att eleverna lyckas bättre. Genom detta arbete får vi tillfälle att reflektera kring och diskutera undervisning och förhoppningsvis hitta (bli inspirerade till) nya sätt och förfinade strategier i vår undervisning. 

Om Martin Kristiansson – Karlstads universitet 

Martin Kristiansson arbetar som forskare och lärarutbildare i ämnet samhällskunskap på Karlstads universitet. Han är verksam inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik där forskning bedrivs om undervisningen i de samhällsorienterande ämnena utifrån dess syften, villkor och betydelse för elevers lärande. 

Om Martins föreläsning: Kognitionsforskning användbar i lärares undervisning 

Det finns en utbredd föreställning om att forskning bör ingå som en del i skolans strävan att uppnå sitt uppdrag. Vilken forskning och på vilket sätt den ska ingå råder det dock delade meningar. För lärare kan man tänka sig att forskning som på något sätt hjälper dem att utveckla sin undervisning så att eleverna lär sig bättre är särskilt intressant. Ett forskningsområde som har potential att ge ett bidrag till detta behov är kognitionsforskningen. Föreläsningen handlar om att först ge en introduktion till och överblick över vad denna forskning har att säga om hur vi lär oss saker genom att studera relationen mellan arbetsminne, långtidsminne och omgivning. Detta lägger en grund för föreläsningens andra som handlar om hur undervisningen och dess villkor kan utformas för att underlätta elevers lärande genom att ta hänsyn till denna relation. 

Om Craig Barton – inbjuden talare från England 

Craig Barton har undervisat matematik i 15 år. Förutom att undervisa är han även involverad att utveckla undervisning på olika nivåer ifrån ett tydligt elevperspektiv både i England och internationellt. Han har skrivit flera böcker, t.ex. “How I wish I’d taught maths” and "Reflect, Expect, Check, Explain". Han ger regelbundet ut poddar som handlar om undervisning  Mr Barton Maths Podcast, och har skapat flera gratissidor med undervisningsmaterial se länkar: mrbartonmaths.com, diagnosticquestions.com, variationtheory.com, ssddproblems.com and mathsvenns.com.

Craig Barton om hur kunskap om forskningsteorier stärker undervisningen 

Dylan Wiliam har beskrivit Cognitive Load Theory som "det enskilt viktigaste för lärare att veta". Dock har teorin på senare tid bidragit till vissa idéer kring undervisning som lärare antingen ser som meningslösa eller uppenbara. Jag tror att det är varken eller. I den här föreläsningen beskriver jag hur kunskap om arbetsminnets begränsningar och karaktär har kommit att förändra min vardagliga klassrumspraktik (undervisning) och hur jag tänker på lärande i allmänhet. Vi dyker in i viktiga resultat från forskning om kognitiv belastningsteori (Cognitive Load Theory) och den kognitiva teorin för multimediainlärning (Cognitive Theory of Multimedia Learning), inklusive modalitetseffekten (Modality Effect), split-uppmärksamhetseffekten (Split-Attention Effect) och överinformationseffekten (Redundancy Effect). Viktigast: vi diskuterar hur vi kan få praktisk användning av forskningsresultaten i våra klassrum, vi lyfter hur lärandet påverkas av till exempel utseendet på våra presentationsbilder, hur vi pratar, hur vi rör oss och de digitala enheterna i våra klassrum! Att förstå dessa två teorier bättre har varit en riktig ögonöppnare för mig, vilket ligger till grund för allt jag gör under hela undervisningsepisoden. Jag hoppas att det kommer att vara det för dig också. (Hämtat och översatt från http://www.mrbartonmaths.com/about/mr-b-for-hire.html). 

Här var det du anmälde dig, du kommer till RUCs information och anmälan till dagen via denna länk