Erasmus-Hamburg dag 2

Idag har vi varit uppdelade på två ställen, Brecht-Schule och Beratungstelle Besondere Begabung (BbB).

På BbB var det Arbeitskreis-träff för de regionala koordinatorerna för särskild begåvning. Hamburg förutom Tysklands näst största stad också ett eget Bundesland.

Vår känsla för hur vi ska kunna jämföra detta med Värmland/Sverige är att likna de olika regionerna med kommuner och Bundeslandet Hamburg med länet Värmland. Fullt medvetna om att det naturligtvis inte är en fullt korrekt jämförelse generellt.

Varje region i Hamburg har något som kan liknas med en central elevhälsa, deras förkortning för dessa är ReBBZ. Viktiga roller i denna elevhälsa är skolpsykolog, specialpedagog och det de kallar för sozialepädagog. De menar att det är samarbetet mellan dessa kompetenser som utgör styrkan. Den centrala elevhälsan i Karlstad har utöver dessa roller även medicinsk kompetens inkluderad.

Varje ReBBZ har en (eller flera) koordinator, skolpsykolog och specialpedagog, som samordnar ärenden kring särskild begåvning, men de poängterar att de i huvudsak handhar ärenden kring elever som inte fungerar i skolsituationen av andra anledningar. Dessa är i huvudsak förknippade till inlärningssvårigheter.

Samarbetet mellan de ReBBZ och BbB påbörjades 2014 och har varit officiellt aktivt sedan 2016. De strävar efter att gemensamt få en överblick över de ärenden som berör särskild begåvning och försöker samordna aktiviteter både för elever och lärare.

På många skolor finns även någon/några lärare med vidareutbildning inom undervisning av särskilt begåvade elever som har en pågående kommunikation med koordinatorn på det ReBBZ som skolan tillhör. Cirka 20-30 skolor hör till resp. ReBBZ.

Om detta skulle översättas till Värmland skulle det på varje värmländsk skola finnas minst en lärare med extra utbildning inom undervisning av särskilt begåvade elever, likt de som deltagit i projektet ”Med rätt att utmanas”. På varje central elevhälsa skulle det finnas en eller flera koordinatorer för ärenden som berör särskild begåvning. Dessa koordinatorer har då precis som de i ReBBZ även ansvar för andra ärenden. Utöver det borde det finnas en organisation liknande BbB som håller sig ajour med aktuell forskning, samordnar och arrangerar aktiviteter för elever och fortbildning för lärare. BbB har även ett nära samarbete med Hamburgs universität och bedriver forskning tillsammans med dem. Eventuellt skulle en sådan organisation kunna finnas under ”paraplyet” Karlstads universitet.

Rent konkret fick vi lära oss om de Berikningsaktivitetr som BbB anordnar för skolorna i Bundeslandet Hamburg. I det paketet ingår fortbildning av lärare och konkreta aktiviteter för elever.

När Dr. Annette Schwarz på BbB pratar om berikning och dessa aktiviteter är det tydligt att det handlar om utanför-kursplan-relaterat-innehåll. Det är alltså inte fördjupning i något innehåll som hör till kursplanen. Anette påpekar flera gånger vikten av dessa aktiviteter p.g.a. att de särskilt begåvade eleverna behöver ges tillfällen att lära och arbeta ihop med likasinnade. De aktiviteter hon berättar om påminner lite om det som Centre of Talented Youth, Ireland erbjuder, som vi läst om i bloggen från Dublin. Samt till viss del även om Day-a-week-school som vi berättade om i vår blogg från Amsterdam.

Skolorna/regionerna i Hamburg kan ansöka hos BbB om att vara med i dessa berikningsprojekt. Vårdnadshavarna får betala en viss summa för barnets deltagande, men BbB är med och medfinansierar. Berikningsprojekt som nämndes var:

* PriMa projektet (som vi bl.a. bloggade om igår)

* Forscher-Camp (åk 5/6)

* Kurse Kreatives Schreiben (åk 5-10)

* JuniorAkademie (åk 8-10)

* Deutsche SchülerAkademie (åk (10-13)

* Workshops Kreatives Schreiben (åk 7-13)

De flesta berikningsaktiviteter ligger utanför skoltid, kvällar, helger och lov. Om de ligger parallellt med skolschemat ansvarar eleven för att ta ikapp det skolarbete som den eventuellt missar.

På BbB idag har vi lärt oss mycket om hur man skulle kunna organisera liknande verksamhet i Värmland/Sverige. Tack till Dr. Anne Ziesenitz som lät oss gå bredvid idag!

Annika Thyberg och Elisabet Mellroth

På Brecht-schule:

Brecht-schule är en privatskola som ligger i centrala Hamburg. Skolan är en grundskola med klasser från årskurs 1-10. Från 2001 erbjuds undervisning för elever med särskild begåvning.

Dagen fördelades mellan olika klasser på låg- och mellanstadiet samt ett tillfälle med speciallärare som hade enskild träning med en elev i årskurs 6 med behov av särskilt stöd.

Matematikundervisningen i 4an var i helklass med två vuxna, en lärare och en resurs (så kallad Erzieher). Lektionen inleddes med en kort repetion för att sedan gå över till eget arbete. Arbetsområdet skulle sträcka sig över 3-5 arbetspass och innehöll 5 obligatoriska uppgifter och två fördjupningsuppgifter. Fördjupningsuppgifterna innehöll uppgifter av öppen karaktär och erbjöd komplext tänkande. Två av eleverna fick egna anpassade arbetshäften utifrån att de inte nått lika långt som sina jämnåriga.

Matematikundervisningen i årskurs ett startade med en genomgång där flera olika lärstilar användes. Man använde sig av motoriska övningar och konkret material i övergången till abstraktionen i ensiffriga tal. Man räknade addition med hjälp av så kallade talhus och läraren avslutade den gemensamma övningen med öppna frågor till eleverna om de kunde upptäcka något av det de hade gjort när de tittade på tavlan. Flera barn kunde då redogöra för de mönster de såg. Därefter följde egen träning, med eller utan konkret material tillhands. De elever som var snabba erbjöds nivåanpassade och individanpassade uppgifter och var ren färdighetsträning.

De elever som är särbegåvade erbjuds från årskurs tre att läsa kinesiska. Det är skolan som avgör vilka som får erbjudandet. Pedagogen lärde barnen att betona ord på kinesiska med hela kroppen genom att "rappa" samt med handrörelser. Detta stärker förståelsen för språket ord som är likaljudande men där betoningen avgör ordets betydelse. Pedagogen i Kinesiska visade mig en av de böcker som inspirerade hans undervisning. Barnen fick redan i tredje klass lära sig att skriva tecknen för de ord de lär sig. Tecknet på boken betyder människa. Om tecknet har figuren med utsträckta armar,så  betyder det prefixet "jätte".

Jeanette Alferi