Erasmus - Amsterdam dag3

Idag har Helena Ingemarsson och Elin Schymberg Landström anslutit till Amsterdam. Det var riktigt trevligt att få sällskap, men vi delade genast upp oss för att uppleva så mycket som möjligt.

Vår värd är deDNKRS, en organisation där speciallärare med utbildning inom särskild begåvning arbetar.

Jag har följt med Hildi, en av grundarna till deDNKRS, som mött personalen på Montessoriskolan i Bilthoven. Hon har lett personalen i aktiviteter blandat med samtal och föreläsning kring vad särskild begåvning är, vilka ”läregenskaper” de har och vad man därför behöver tänka på i undervisningen.Extra mycket poängterades att dessa elever behöver mötas av komplexiteten, helheten. Hildi kallar det för Top-down och relaterar till Blooms reviderade taxonomi. Med hjälp av tärningar fick man hjälp till att konstruera frågor för att träna det högre tänkandet.

Alltså på liknande sätt vi arbetet i projektet Med rätt att utmanas när vi har utvecklat matematikuppgifterna som snart publiceras i vår rapport.

Hildi poängterade också att det är viktigt att hela tiden observera eleverna för att upptäcka tecken på särskild begåvning och för att kunna ge dem stöd på rätt sätt. deDNKRS var anlitade till denna skola därför att de känner ett behov av att utveckla sin skolplan för att uppmärksamma och stödja de särskild begåvade eleverna. I Holland ska varje skola ha en sådan plan, men även om de har det så är det inte alltid så att personalen vet hur den ska implementeras, ofta ger deDNKRS stöd även med detta. I Holland ska alltså en plan för undervisning av särskilt begåvade elever finnas på samma sätt som de ska ha en plan för att hantera elever med NPF och på samma sätt som de ska ha en plan för att hantera och förbygga mobbning.

Lite häftigt var det att det var Maria Montessori själv som startat denna skolan. Bildbevis fanns, och miljön i sig både ute och inne var väldigt inbjudande.

  

Elin och Helena var med Kim på 7:e Montessorischool i Amsterdam west. Kim är ansvarig för att stödja särskilt begåvade elever individuellt och i grupp, samt att handleda och utbilda kollegor. En dag i veckan arbetar hon övergripande för kommunen som involverar 15 skolor, hon är med i styrgruppen som utvecklar den plan som skolorna ska ha för att stödja särskilt begåvade elever. På skolan finns även pedagoger som har ansvar för de eleverna med inlärningssvårigheter, de med ansvar för autism, ADHD etc. Vår reflektion är att just här verkar det som att speciallärarna har specifika uppgifter, i jämförelse har ofta en svensk specialpedagog och speciallärare ansvar för allt.

Kim arbetar med att träna de särskilt begåvade eleverna att lära sig ett mind-set och strategier för att själva utveckla sitt lärande, så att de kan fortsätta arbeta i klassrummet. Snarare än att arbeta med ämnesbunden undervisning, i huvudsak handlar det om att hjälpa barnen finna nycklar till hur de själva ska lära. Kims undervisningen måste börja direkt när eleverna kommer in i klassrummet ofta gör hon det med en fråga som redan finns på tavlan.

På deDNKRS poängteras det att lärarna bör arbeta med att ställa frågor som bidrar till ett ”Grown mindset”. Något vi uppmärksammat idag är att ingen av dem vi träffat har nämnt att de jobbar specifikt med något ämne, de arbetar med frågor som kan rikta sig till vilket ämne som helst. Och ett öppet synsätt som hjälper eleverna att reflektera själva.

De uppgifter som ges till barnen är tänkta att skapa en motivation och ett behov hos eleverna för att ta reda på viss kunskap. Målen med uppgifterna måste vara mycket tydliga för eleverna. De särskilt begåvade eleverna måste veta varför de ska göra något, annars låter de lätt bli att göra något alls.

Efter denna dag reflekterar vi kring några av våra frågeställningar i Erasmusprojektet:

Hur kan detta påverka vårt sätt att möta de särskilt begåvade eleverna i Karlstad?

Vi bär med oss att vi måste främst hjälpa eleverna att skapa strategier för sitt eget lärande, speciellt för de elever med särskild begåvning som har ett fixed mindset. Men att också skapa förutsättningar så att lärare har ett mer open-mind-set i sitt sätt att möta alla elever.

Som undervisningsmetoder har vi idag fått reflektera kring ”Thinkers Keys” (av Tony Ryan). De innehåller bl.a. öppna frågor som man t.ex. kan skriva på tavlan så att de finns när eleverna kommer in i klassrummet. Viktigt att poängtera är att materialet är sekundärt, det som är primärt är att man har en bred öppen frågeställning att arbeta med och att eleven själv får arbeta mot sina egna uppsatta mål.

Efter dagen känner vi oss bekräftade i den kunskap vi har skapat oss inom vårt skolutvecklingsprojekt. Vi skulle mycket väl kunna fungera i en stödorganisation för kommunen, kollegor och elever på liknande sätt som deDNKRS arbetar.

Stort tack till Meike och Hildi på deDNKRS för idag, och stort tack till Kim på 7e Montessoriskolan i västra Amsterdam.