Fem lärdomar om undervisning av särskilt begåvade elever

Just nu läser jag i min forskningsutbildning en kurs om att skriva forskningsöversikter.

De flesta gör så kallade traditionella forskningsöversikter för att liksom se över vad forskning hittills har funnit inom området. Kanske kan forskningsöversikten då hjälpa till att skriva fram vad som fattas i forskningen - och på det sättet motivera just den forskningen man själv ska göra.

Sedan finns det andra som bestämmer sig för att se över vad som hittills är sagt och gjort. Då blir forskningsöversikterna så kallade systematiska forskningsöversikter. Att göra en sådan är ett forskningsprojekt i sig som kräver att man bestämmer vilken metod som ska användas, hur materialet ska analyseras och tolkas. Som ni alla anar är det precis en sådan John Hattie har gjort.

En annan forskare som gjort en systematisk forskningsöversikt är Karen Rogers, 2007 publicerade hon sin artikel kring detta arbete: 

Lessons Learned About Educating the Gifted and Talented: A Synthesis of the Research on Educational Practice

Artikeln hittar man t.ex. via scholar.google.se

Karen Rogers har studerat andra forskningsstudier om undervisning av särskilt begåvade barn, skrivna sedan 1861 fram till att hon skrev sin artikel. Ett stort antal artiklar och studier ingår i underlaget till hennes artikel. De fem lärdomarna sammanfattas här kort till:

1) Begåvade och talangfulla elever behöver daglig utmaning i den domän begåvningen finns i.

2) Begåvade elever bör erbjudas möjligheter att vara unika och att arbeta individuellt i det området deras passion och begåvning finns.

3) Erbjuda ämnesbaserad och årskursbaserad acceleration utefter deras utbildningsbehov.

4) Erbjuda tillfällen för begåvade elever att ingå i sociala sammanhang och att lära ihop med likasinnade.

5) För vissa områden i kursplanen/läroplanen måste genomgångar/instruktioner differentierasi hastigheti mängd praktisk träning och repetition, i hur innehållet organiseras.