Språkutveckling på ett andraspråk - vems ansvar?

Hur sker språkutveckling när man kommer till ett nytt land? Under de första åren (1-2 år) tillägnar sig barnet/ungdomen ett basspråk som leder till att man kan kommunicera i vardagen. Ett språk som oftast uppfattas som fullt tillräckligt av skolans personal eftersom både uttalet och grammatiken är relativt god. Detta basala vardagsspråk räcker inte för att klara av ett komplext skolspråk med många ämnesspecifika begrepp. För det mesta tar det mellan 6-8 år att nå infödd nivå.

Den enskilt viktigaste faktorn för framgång i skolan är ett stort ordförråd samt en bra organisation av orden så att man snabbt kan hitta orden när man pratar och skriver. Elever som saknar hierarkisk organisation i ordförrådet har stora svårigheter att förstå läroböcker. Eleven får svårigheter att använda över- och underordning som att djur är överordnat hund och katt. Det bästa sättet för att få en bra språkgrund är att bygga ut ordförrådet på bägge språken. Därför är det av stor vikt att eleven fortsätter med modersmålsundervisningen under hela sin skoltid parallellt med ett rikligt antal undervisningstillfällen i svenska.

För att eleven ska få en gedigen begreppsförståelse är det av största vikt att ALL personal i skolan arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Skolverkets skrift Greppa språk riktar sig till personal i grundskolan och gymnasiet som arbetar med flerspråkiga elever. Boken tar upp lärares förhållningssätt och val av arbetssätt som avgörande för att kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever ska ske. 

Sammanfattningsvis borde skolans insatser vara:

·         Elever bör få tillgång att bygga ut sitt ordförråd både på svenska och på sitt modersmål för att få en stadig grund.

·         Elever måste få utveckla läsförståelse i meningsfulla sammanhang.

·         Elever måste få tillgång till att läsa och skriva i alla ämnen.

·         Lärare bör undervisa i olika läsförståelsestrategier.

·         Lärare på skolan borde arbeta språkutvecklande i alla ämnen för att eleven ska få en bra begreppsuppfattning och därmed kunskapsutveckling.

Eleverna behöver exponeras för svenska för att utvecklas i svenska.