Begrepp

Det råder en viss begreppsförvirring!

I tidiga svenska studier använder man begrepp som skolk, skolfobi och skolvägran. De senare svenska studierna utvidgar begreppen såsom skolk, ströfrånvaro, skolfrånvaro (giltig, ogiltig, oroväckande, problematisk osv), hemmasittare, hemmasatta, elof, korridorvandrare, avhoppare, drop-outs osv. I internationella studier hittar vi  begrepp som scool absenteeism, school refusal, truancy, school phobia, school withdrawal. Begreppet school refusal behavior (skolvägrande beteende) används ibland som ett paraplybegrepp.

Man kan konstatera att det finns en tendens att när man inte hittar en lösning på ett problem, då byter man istället namn. I den statliga utredningen SOU 2016:94 betonar utredaren att det behövs en enhetlig nationell definition. Man använder begreppet Problematisk skolfrånvaro, när frånvaro innebär att elever riskerar att inte nå kunskapsmålen p g a frånvaro – både giltig och ogiltig,

För tydlighetens skull kommer vi framöver använda oss av begreppet problematisk frånvaro när vi skriver i bloggen.