Från stödverksamhet till kärnverksamhet

Sedan 2015 har SPSM genomfört en nätbaserad fortbildning för lokala elevhälsoteam. Rektor och det lokala teamet går kursen tillsammans och viker ca två timmar i veckan åt det arbetet. Nu har SPSM följt upp skolor som deltagit och tittat på vad som fungerat och när elevhälsoarbetet ordentligt får fäste i verksamheten. Det presenteras i skriften Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete.

I skriften så lyfter författarna Ingrid Hylander och Pia Skott fram rektors roll i relation till den förändring som skedde i och med den nya skollagen 2011. När den nya lagen kom så definierades rektors ansvar på ett tydligare sätt än tidigare och rektor skrevs fram som en viktig funktion i skolors systematiska kvalitetsarbete. I skriften så speglas detta mot forskningen kring pedagogiskt ledarskap och vad en rektor bör göra på dagarna. Forskningen landar i fyra så kallade praktiker:

  • Ange riktning för verksamhetens förbättring
  • Designa skolan som organisation så att den stödjer önskvärda praktiker
  • Bygga relationer och kompetensutveckla personalen
  • Utveckla undervisningen

Här blir elevhälsoteamet en nyckel in i förbättringsarbetet, men elevhälsoarbetet är ju inte ett arbete som enbart ska bedrivas i elevhälsoteamtet. Elevhälsoarbetet börjar ute i verksamheterna. Utmaningen är att finna samsyn både inom teamet samtidigt som samsyn skapas mellan teamet och pedagogerna. Elevhälsoarbete är ett tillsammansarbete. Det är inte ett arbete som sker ad hoc utan hela tiden måste genomföras i ett sammanhang.

Det är just sammanhanget som är en av de största framgångsfaktorerna, som jag tolkar skriften. Det är när elevhälsoarbetet lever och frodas inom ramen av det systematiska kvalitetsarbetet som verklig och varaktig förbättring kan ske. Här har rektor en avgörande roll menar jag. Rektor ska leda verksamhetens elevhälsoarbete genom att ta ut en tydlig ritning samt samordna de samlade resurserna på bästa sätt. Författarna sammanfattar detta att elevhälsa ska gå från stödverksamhet till kärnverksamhet. Jag tycker det på ett bra sätt ringar in var störst fokus ska läggas. Det är just i skärningspunkten mellan hur de olika aktörerna på en skola förväntar sig att elevhälsoarbetet ska fungera och lagstiftarens intentioner och skrivningar kring elevhälsa, som det blir spännande.

I den skärningspunkten är rektors roll oerhört viktig. Oavsett vilken ledarstil eller ledarskapsforskning en rektor väljer att anamma så måste elevhälsoarbetet stå i fokus. Rektor måste skapa samsyn kring vilket perspektiv som råder i verksamheterna och hur resurser synkas och samordnas. Rektor behöver även säkerställa att elevhälsoarbetet är dynamon i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är när samsynen är på plats och när våra resurser samordnas som vi verkligen kan leva upp till portalparagrafens krav. Det är även då elevhälsoarbetet på riktigt blir ett tillsammansarbete och det är då vi kan berätta berättelsen om den framgångsrika skolan.

/Magnus Sjödin, rektor