Samtalsgrupper

Sex gånger per läsår, tre gånger per termin har vi på Råtorps skolor samtalsgrupper. Det är åldersblandade grupper från förskoleklass till åk 3, från åk 4 till åk 6 som träffas och arbetar med ett givet tema. Årets tema är STOLT, vi är Starka-Trygga-Olika-Lika-Tillsammans. Temats grundas i att alla ska vara positiva ambassadörer för våra verksamheter, läs mer om STOLT i tidigare blogginlägg.

Tanken är att eleverna i respektive samtalsgrupp ska arbeta med varje bokstav i ordet STOLT. Första tillfället ägandes åt att eleverna tillsammans med ansvariga pedagoger planerade upp vad som ska genomföras vid kommande tillfällen. Vid andra tillfället arbetade grupperna enligt sin planering med S, som i STARKA, kommande tillfälle T som i TRYGGA o.s.v. Vid sista samtalsgruppstillfället avslutas arbetet med STOLT, T som i TILLSAMMANS, då vi har då friluftsdag med aktiviteter där vi arbetar just tillsammans. Arbetet med årets samtalsgrupper kommer utvärderas av eleverna på ett av de sista klassråden under vårterminen 2018.

Sedan flera år tillbaks har vi haft samtalsgrupper på Råtorps skolor. Detta är ett av flera arbetssätt som vi arbetar med inom ramen av Normer och värden (Lgr 11, Skolverket) och är en del i vårt främjande arbete kring likabehandling. Våra samtalsgrupper främjar aktivt arbetet med skolornas värdegrund och ger eleverna stor möjlighet till delaktighet och elevinflytande. 

Temat för kommande läsårs samtalsgrupper arbetas fram på våra analysdagar med KBU, trygghetsvandring, trivselenkät som underlag och naturligtvis elevernas utvärdering av samtalsgrupperna. Arbetet med samtalsgrupperna har funnits på Råtorps skolor i flera år och som ses som ett självklart inslag i vår verksamhet och det är jag STOLT över!

/Emma Stridsberg, biträdande skolledare