Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Hur kan vi utforma verksamhet och lärmiljö utifrån allas förutsättningar och rätten till en likvärdig utbildning och meningsfull fritid? Vilka strategier finns och vilket stöd ges för att möjliggöra delaktighet och gemenskap mellan elever och vuxna utifrån allas lika värde? Hur ska verksamheten utformas så att alla elever kan tillgodogöra sig den? Hur ska skolans/fritidshemmet fysiska miljö vara utformad och användas för att ge det stöd som alla elever behöver? Det är frågor som studiecirklarna bland fritidspedagogerna på Råtorp har beslutat samlas kring för att gemensamt utveckla tillgängligheten  på fritids.

 Värderingsverktyget innehåller

  • Handledning
  • Kartläggning
  • Handlingsplan

Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten och den utgår från kriterier från forskning och beprövad erfarenhet, krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Graderingen i kartläggningen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån under. Kartläggningen, på gruppnivå, kan göras digitalt i värderingsverktyget men kan också på papper. Handlingsplanen görs efter kartläggningen för att öka tillgängligheten i verksamheten.

Organisation och upplägg:
Fritidspedagogerna träffas tillsammans med specialpedagog ca 6 gånger, 1 tillfälle/månad, under läsåret med början i september 2017. Till varje tillfälle ska deltagarna ha läst i handledningen och individuellt ha genomfört kartläggning för aktuellt område.De individuella svaren diskuteras, ord förklaras för samsyn och resultatet ligger till grund för utformningen av en gemensam handlingsplan för fritidshemmet.

Varför inte hänga med oss i vårt arbete kring tillgänglighet på fritidshemmet? Här följer det upplägg vi tänkt oss:

Tillfälle 1:
- Alla läser sidorna 9-25 samt sidorna 28-46 ”Förutsättningar för lärande” och genomför individuellt kartläggning för aktuellt område.
- Samtal om kring det lästa och bedömningsverktyget. Likheter-olikheter, åtgärder.

Tillfälle 2:
- Sidorna 48-56 – Social miljö
- Arbetsgång som ovan.

Tillfälle 3:
- Sidorna 58-69 – Pedagogisk miljö
- Arbetsgång som ovan.

Tillfälle 4:
- Sidorna 71-85 – fysisk miljö
- Arbetsgång som ovan.

Tillfälle 5:
-Utarbetande  av handlingsplan för tillgänglighet.

Tillfälle 6:
- Fortsatt arbete med handlingsplanen.
- Avslutning och utvärdering. 

Ni kan beställa ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” utan kostnad på SPSMs hemsida.
/Karin Olsson, specialpedagog