Förkroppsligat kunnande

I en artikel om klassrumsbedömning (Ruiz-Primo & Li, 2013) tas betydelsen av att se återkoppling i ett vidare perspektiv. Ofta tänker vi oss språket som det talade eller skrivna, men här påminns vi om språket även som gester, blickar, användningar av olika redskap – det vi brukar kalla kroppspråk.

I den studie jag gör inom hantverksprogrammet, blir återkopplingens fysiska roll väldigt tydlig och jag tänker att det är en konkretisering som även andra program behöver. Här finns mycket av lära av yrkesutbildningen och dess lärare, en utmaning för det vi ofta tänker på som mer teoretiska ämnen.

Hur kan perception och tranparens öka för att eleverna ska få använda olika sinnen, inte bara den abstrakt kognitiva förmågan? För är det inte så att de fyra F-en i Carlgrens (2011) sammansatta kunskapsbegrepp (fakta, förståelse, förtrogenhet och färdigheter), inte riktigt kommer till användning?

                                                        /Anna