Lärares tankar om återkoppling

Jag har den senaste tiden haft förmånen att få träffa ett antal lärararbetslag på mellan­‐ och högstadiet i deras arbete med formativ bedömning. Varje möte har efterlämnat en positiv känsla eftersom jag möter så många kunniga och professionella lärare som engagerar sig i den egna utvecklingen! I mitt jobb som forskande lärare ägnar jag mycket tid åt att läsa och fundera kring bedömning och återkoppling. Att få möjlighet att samtala kring detta med intresserade kollegor inom grundskolan är en förmån. Efter de senaste mötena med lärararbetslag har några tankar kring återkoppling hängt kvar.

Vad är egentligen återkopplingens syfte? Att effektiv återkoppling ska svara på frågorna Vart ska eleven? Var befinner sig eleven nu? och Hur ska eleven ta sig till målet? vet de flesta lärare vid det här laget. Därmed inte sagt att det är enkelt och lätt att ge effektiv återkoppling! Kanske finns det anledning att fundera på återkoppling utifrån olika perspektiv. Flera av de lärare jag har träffat den senaste tiden menar att återkoppling kan vara ett sätt att lyfta elevers självförtroende. Återkoppling kan också vara ett redskap för att skapa motivation hos elever eller ett verktyg för att komma vidare i arbetet. Ett sätt att lära eleverna studieteknik, d.v.s. att eleven lär sig hur den själv lär sig är ett annat sätt att se på återkoppling. Gemensamt för alla samtal är att lärare ser återkopplingsredskapet som något som har stor betydelse för elevens självförtroende, något som i sin tur har stor betydelse för elevens lärande. Som lärare har man möjligheten att både hjälpa och stjälpa elever med hjälp av återkoppling. Sammanfattningsvis kan konstateras att de lärare jag träffat är överens om att bra återkoppling ska vara ärlig men att den även förutsätter en positiv relation mellan återkopplingens förmedlare och mottagare.

Hur tänker du kring återkoppling?

Susanne