Läsning om bedömning för lärande

Bedömning för lärande handlar bland annat om att tydliggöra målen, synliggöra lärandeprocessen och kommunicera elevernas utveckling och var de befinner sig i förhållande till kunskapsmålen. Återkoppling är en annan viktig aspekt i Bedömning för lärande.

Här följer länkar som visar var man kan läsa mer om Bedömning för lärande.

Historisk översikt

Begreppen summativ och formativ evaluering kom upp inom forskningsvärlden under 60 - talet. Läs om hur begreppen och bedömningsmetoderna utvecklades därefter: Länk till Formativ bedömning - en översikt

Webbresurser om Bedömning för lärande

GR utbildningswebbplats i samarbete med Christian Lundahl 

Kvutis - ett stöd för att alla ska lyckas, Svedala kommun 

Återkoppling

På Pedagog Värmland har det skrivits en hel del om återkoppling. Här finns såväl konkreta pedagogiska exempel som reflektioner över olika forskningsstudier. 

Länk till blogginlägg med taggen Återkoppling

Utvecklingspaket och kompetensutveckling

"Tema Bedömning" är ett material på Skolverkets webbplats, som låter läsaren se och lära om bedömning - utifrån flera olika infallsvinklar. Som en hjälp till att navigera runt på Skolverkets sidor finns utvecklingspaketet med bedömning och betygssättning. 

Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket arbetat fram webbkurser i ämnet Betyg och bedömning. Webbkurserna har varit omåttligt populära och fler än 24 000 pedagoger har deltagit. Mer om detta kan du läsa här. 

Skolverkets bedömningsportal

Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank – ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial.

Här finns även Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. 

Länk till bedömningsportalen

 

Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning

Allmänna råd är rekommendationer för hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. 

För grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För gymnaiset och gymnasiesärskolan

För vuxenutbildningen 

Filmer om betyg och bedömning

Filmer om betyg och bedömning på Skolverkets webbplats

Filmer om bedömningsaspekter - att tydliggöra kunskapskraven 

Film på Pedagog Värmland: Bedömning för lärande - Vad är det?

Skolverkets stödmaterial

Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan är ett stödmaterial som tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Skolverkets Bedömningsaspekter är ett stödmaterialet som kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen.

Bedömning för lärande - ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan innehåller information riktat till pedagoger i gymnasiesärskolan.

Skolverkets kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna (SUV) Det här materialet ska stödja lärare inom särskild utbildning för vuxna i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens, både när det gäller kunskapsbedömning av eleven och när det gäller bedömning av den egna undervisningen.

Bedömning för lärande - inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan

Forskning inom bedömning och betyg

På Skolverkets sidor om forskning inom bedömning och betyg kan du fördjupa dig inom ämnet.

Länk till Skolverkets sida Forskning inom bedömning och betyg

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik

Formativ bedömning på 2000 - talet - en kunskapsöversikt

Artikelinnehåll granskat av Johan Samuelsson, forskare och universitetslektor på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet.